Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Gbò e bà gé sẹlẹ nò Kpá Káí tọ gbẹá Chile

DÙM NÈ KPÁ BÕ̀ÒNALÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A December 2016

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò ńkem̀ nu dòòmà bá gè nèèmà Awake! nè ge noòmà kà kà bel ea kil ló nu ea naa vaá mòn tã̀àgã̀ à dì. Tú gbò ńkem̀ nu dòòmà báí noomá bé e olo é láá sẹlẹ bá ló naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

“Naanii Èé Aà Kil Boo Gù Jìhóvà”

Bé e Àìzáíà baatẽ́ bé e bàé kiilà gbò nuù bé naamá nuù síìmà tóm ól naa, zógè kọọ̀ gbò níí Jìhóvà é zọ gbò nen dia mm̀ fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló. (Àìzáíà 2:4)

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Ge Naa Kọọ̀ Nen E Gé Nóòmà Nu Á Dã́tẽ́ Ló Nú E Gé Nóòmàe Lọl Mm̀ Kpá Ea Kọlà: “Keep Yourselves in God’s Love (Kilíí Sĩ́ Ge Tõoníí Kè Bá Vulè Ea Aa Bá Bàrì)

Kpá ea kọlà ‘God’s Love (Vulè Ea Aa Bá Bàrì)’ ólò nvèè bá nè nen e gé nóòmàe Kpá Káí kọ á nyimá bé e nòòkúu ea aa bá Bàrì ló bel boo bé ea bọ́ló kọ é tõó dùm naá buù dee.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Gbò Kọ́ọ̀ Bùlà Bàrì Ea Ḿḿ-má Gi Kilma Ló Ẹẹ Mèzáíàa

Àìzáíà beè gbẹẹ́ sĩ́ kọọ̀ Mèzáíà é kọ́ kpẹ̀a mm̀ Gálilì. Jíízọ̀s beè mm-mè nakà kọ́ọ̀ bùlà Bàrìí boo tṍó ea vee lé kpẹ̀aí.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

“Kiĩ́ Ní Em Dìe! Lẹ̀ẹ̀làm!”

Mósĩ́ deè ní eé láá nó tàn e Àìzáíà beè ié nè a zìgàẹ? Nó nu lọl ló nú e pá tọ e baẹ̀ àà gé kọ́ kpẹ̀a kiẽ́e bíi palàge bọọ beè tení bá.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Nyìmànù Ea Aa Bá Jìhóvà É Ḿḿ-Má Boo Kunukẽ̀í

Mósĩ́ deè ní e kọ́ọ̀ bùlà Bàrì Àìzáíà kilma ló ge nyaaná boo kunukẽ̀í naamá páladaìs beè mm-má mm̀ tṍó ea kil nvéeá, kátogóí, nè dì deè é?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Búma Ea Aa Bá Bàrì Ólò Bé Èl Bá Dùm Ge Naa Nú Ea É Léé Ló Na Nená Gbẹẹ Na Nená

Bàà nen e ba beè olòó ọlá a dú bàà vígà mm̀ Kráìst—è palàge zààva ló sĩ́deè bé e búma ea aa bá Bàrì láá gbá gbò nen naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Ge Tú Kpóó Siimá Tóm Mm̀ Pọ́lọ́ Bá Ólò Naa Kọọ̀ Nen Á Dọ̀ Aa Mm̀ Lẹ̀ẹ̀là Bel

Mósĩ́ deè ní ea bọ́ló kọọ̀ Shẹ́bnà gáẹ̀ beè tú a kpóó siimá tóm mé? Éé ní ea beè naa kọọ̀ Jìhóvà á tú Èlíakìm nyaamá ló é?