AWAKE!

Bíb: Mósĩ́ deè ní eé láá tú bẹẹ tṍó naamá nu mm̀ kuna-kuna bá ẹ́?

Dọ̀ Kpá Káí: Ẹ̀klì 4:6

Bá gè nèèmà: Nakà Awakeí! néi gbò lọ̀ọ̀gà bug ea kil ló gbò nu eé zẹ́ẹ́ gyààma sĩ́ mm̀ bẹẹ dùm.

NOÒMÀ ẸẸ KÀ KÀ BELÁ

Bíb: Éé ní ea náa vaá è di boo kunukẽ̀í ẽ́?

Dọ̀ Kpá Káí: Ps 37:29

Kà Kà Bel: Bàrì beè dèm gbò nen kọ bàá tõó dùm boo kunukẽ̀í dọ̀ọ̀mà dè-dè.

LÉ KPẸA EA AA BÁ BÀRÌ!

Bíb: Ãàe ní eo bulà kọọ̀ èé láá ié lé kpẹ̀a lọ̀lẹ? [Zogèe vídiò ea kọlà É Kọọ̀ Àé Léémá Ni Gè Dã́ Lé Kpẹ̀a?]

Dọ̀ Kpá Káí: Àìz 52:7

Bá gè nèèmà: Nakà bróshọ̀í kọ́ “lé kpẹ̀a ea kil ló lé nu” nèi boo béè kọọ̀ à fáálá lẹ̀ẹ̀la tóm ea di mm̀ Kpá Káí.

NOO BÉ E OLO É LÁÁ SẸLẸ BÁ LÓ NAA

Tú nu dòòmà bá ea dú mm̀ na gbò nu dòòmà báá nòòmà bé e ólò é láá sẹlẹ bá ló o lò bèl gbẹá òl tóm kọ̀ kpẹ̀a naa.