NÚ EA NÁA À DÚ BÍI:

  • Kìlmà kpá ló kẽ ólò naa kọọ̀ nen á ié kà agẹbá gbaa ló kilma kiẽ́e Jìhóvà dì.​—Ps 138:6

  • Kìlmà kpá ló kẽ ólò naa kọọ̀ nen á ié kà lé gbaa ló kilma ló dõona gbò.​—Fíl 2:​3, 4

  • Gááva ólò màn kyọ̀à sĩ́.​—Pró 16:18; Èzí 28:17

BÁ GÈ SIÍ LÓ:

  • Bĩiná dùùlà bá deè tṍ vaá ò tú siimá tóm. ​—Ps 141:5; Pró 19:20

  • Di kpènà ló gè sí tóm nè dõona gbò.​—Máát 20:​25-27

  • Ó gá zìgà kọọ̀ o bá tóm kalì àbèè gbò nèà deè eo íè á naa kọ ó gaavá.​—Róm̀ 12:3

Mósĩ́ deè ní e nda é láá zogè dùm kìlmà kpá ló kẽ imá boo kpãá ea bọọ ẹ́?

Ẹ̀B VÍDIÒ EA KỌLÀ: KÌN GBÒ NU EA É ỌỌVẸ LÓ O BỌ́Ọ̀LÓ DẸ̀LẸ̀ NYÍE BOO​—GÁÁVA, VÁ Ò ÁÁLÁ NA GBÒ BÍBVÍ:

  • Éé ní e bá e lábmà láb kilma ló dùùlà bá deè tṍ kọ́ kilma ló bẹẹ dùme?

  • Mósĩ́ deè ní e tã̀àgã ló Bàrì ólò nvèè bá nèi kọ é toní dùm kìlmà kpá ló kẽé?

  • Mókà gbò sĩ́deè ní eé láá zogè kọ è kilmà kpá ló kẽé?