Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÈZÍKIẸ̀L 28-31

Jìhóvà Beè Nè Kpẽ́ Ene Kà Dó E Bà Náa Ólò Fã̀e

Jìhóvà Beè Nè Kpẽ́ Ene Kà Dó E Bà Náa Ólò Fã̀e

29:​18-20

Be Jìhóvà beè nè kpẽ́ ene kà dó e bà náa ólò fã̀e boo béè tóm e bà sí, ẹ̀b bé ea é íe lèèma ló tóm e pá a gbò gyóòlo gé sí naaà!

LÁB PÁ BÁBILỌ̀N

Ge beeá tení ló Táíà

GBÒ ŃDÀÁ LÁB

Mó íb bé ea kil ló ge fã̀ Bàrì ní e nda ólò bè e?

GBÒ VÀÀLA GYỌ́Ọ E PÁ BÁBILỌ̀N VÁÁLÁ

  • Ba beè beeá ló gbọọ̀ Táíàí vaá tú 13 gbáá toma nvéè gbọọá

  • Gbò bé pá Bábilọ̀n beè palàge mòn tã̀àgã̀

  • Bà náa beè olòó kpẽ́ tọ́ọ̀ kà kpègè nè gbò bé pá Bábilọ̀n

GBÒ ŃDÁÀ VÀÀLA GYỌ́Ọ

Mókà gbò vààla gyọ́ọ ní e nda ni náa mm̀ sìtóm nè Jìhóvà ẹ?

BÁ E JÌHÓVÀ NEEMÀ KPẼ́ PÁ BÁBILỌ̀N

Jìhóvà beè tú Íjẹ̀pt nè gbò a gyọ́ nvèè vá bá

GBÒ KPẼ́ E JÌHÓVÀ NÉM

Mósĩ́ deè ní e Jìhóvà ólò nèm kpẽ́é?