Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÈZÍKIẸ̀L 39-41

Mòà Nù Dẽe E Èzíkiẹ̀l Beè Mòn Ea Kil Ló Tọọ̀ Káí Nè Nu E Olo É Láá Nó Lọl Ló

Mòà Nù Dẽe E Èzíkiẹ̀l Beè Mòn Ea Kil Ló Tọọ̀ Káí Nè Nu E Olo É Láá Nó Lọl Ló

40:​10, 14, 16

  • Tọ e gbò kùdẽe ló ólò tõo nè bã̀ ea palàge bọọ́ gã booá kẽeeí nyíe kọọ̀ Jìhóvà íe gbò nòòkúù ea palàge bọọ ea kil ló õ̀òa fã̀

  • Bĩiná o bá kọọ̀, ‘Mó gbò sĩ́deè ní e nda é láá nvèèmà sãá tẽ́ gbò nòòkúù Jìhóvà ea palàge bọọ vaá di lèlà ẹ?’