Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÈZÍKIẸ̀L 35-38

Bàé Valẹ̀ Bá Kyọ̀gàlà Sĩ́ Gọ̀g Ea Dú Boo Kunukẽ̀ Mégọ̀g

Bàé Valẹ̀ Bá Kyọ̀gàlà Sĩ́ Gọ̀g Ea Dú Boo Kunukẽ̀ Mégọ̀g

Kpá Káí baatẽ́ nu ea é nááá besĩ́ bà kálá kyọ̀sĩ́ Gọ̀g ea dú boo kunukẽ̀ Mégọ̀g nè tṍó e baa ni kyọ́ẹ sĩ́ lọ̀l.

 • Kùùà 17:​16-18

  Kyọ̀à sĩ́ ea é dó boo éé ní ea é dómà pọ̀b kpo tã̀àgã̀ ẽ?

 • Èzí 38:​2, 11, 15

  Bà mée ní e bàé náa uú boo pá gbò níí Jìhóvà ẹ?

 • Kùùà 16:16

  Mókà bé ní e Jìhóvà é kyọọmà sĩ́ Gọ̀g ea dú boo kunukẽ̀ Mégọ̀g e?

 • Kùùà 20:4

  Begè dẽè tṍó ea tõò vaẹ̀ ní e Kráìst é bẹlmà ẽ?

Mósĩ́ deè ní e nda é láá agẹlẹ ló nà gbaa ló em íè kilma ló Bàrì nyòòmà nàà uú boo ea aa bá Gọ̀g ea dú boo kunukẽ̀ Mégọ̀g e?