Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2017

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Toní Gbò Kpãa E Bàrì Íe​—Zìgà

Toní Gbò Kpãa E Bàrì Íe​—Zìgà

NÚ EA NÁA À DÚ BÍI:

  • È íè bíi ló zìgà kọbé è láá palàge naa nú ea léémá Bàrì.​—Híb. 11:6

  • Zìgà e íè mm̀ gbò nú e Bàrì zigà nèi ólò nvèè bá nèi kọ é ĩ̀ìmà tã̀àgã̀.​—1 Pít. 1:​6, 7

  • Nán zìgà é láá naa kọ é sí pọ́lọ́. ​—Híb 3:​12, 13

BÁ GÈ SIÍ LÓ:

  • Bàn Bàrì kọ á kpáá neè ni zìgà. ​—Lúùk 11:​9, 13; Gàl. 5:22

  • Bugi Kpá Káí vaá ò bugi togó boo.​—Róm̀ 10:17; 1 Tím. 4:15

  • Olòó zọ̀ gbò e bà íe zìgà naaá nu. ​—Róm̀ 1:​11, 12

Mósĩ́ deè ní e nda é láá agẹlẹ ló ńdáà zìgà nè níí pá beélè tọ ẹ́?

Ẹ̀B VÍDIÒ EA KỌLÀ: OLÒÓ NAA NÚ EA É AGẸLẸ LÓ O BỌ́Ọ̀LÓ DẸ̀LẸ̀ NYÍÉ BOO​—ZÌGÀ, VÁ Ò ÁÁLÁ NA GBÒ BÍBVÍ:

  • Éé ní ea dú zìgà “ea aa mm̀ õ̀òa nyíe” ẽ́? (1 Tím. 1:5)

  • Kọbé è láá agẹlẹ ló bẹẹ zìgà, mókà gbò pọ́lọ́ bùlà ní eé íè ge kìne?

  • Éé ní ea náa vaá zìgà é dú bíi mm̀ tṍó pọ̀b kpo tã̀àgã̀e? (Híb. 10:39)