Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2017

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Toní Gbò Kpãa E Bàrì Íe​—Agẹló

Toní Gbò Kpãa E Bàrì Íe​—Agẹló

NÚ EA NÁA À DÚ BÍI:

  • Ge kọ́ kpẹ̀a ólọ̀ bĩiná agẹló.​—Tóm 5:​27-29, 41, 42

  • Gbele pọ̀b kpo tã̀àgã̀a é doà bẹẹ gè ié agẹló.​—Máát 24:​15-21

  • Ge siiá pọ̀ ló nen ólò màn tã̀àgã̀.​—Jèr 38:​17-20; 39:​4-7

BÁ GÈ SIÍ LÓ:

  • Bugi togó boo gbò kpóó e Jìhóvà íe mm̀ ge dùùlà nen.​—Ẹ́xọ 14:13

  • Bàn Bàrì kọ á neè ni agẹló. ​—Tóm 4:​29, 31

  • Dẹlẹ nyíé boo Jìhóvà.​—Ps 118:6

Mókà síìa pọ̀ ní ea bọ́ló kọ ḿ bé èlbá tṍó em gé kọ́ kpẹ̀a ẹ́?

Ẹ̀B VÍDIÒ EA KỌLÀ: KÌN GBÒ NU EA É ỌỌVẸ LÓ O BỌ́Ọ̀LÓ DẸ̀LẸ̀ NYÍE BOO​—GE SIIÁ PỌ̀ LÓ NEN, VÁ Ò ÁÁLÁ NA GBÒ BÍBVÍ:

  • Éé ní ea náa vaá à palàge dú bíi kọ é ié agẹló tṍó e gé kọ́ kpẹ̀a ẹ́?

  • Mókà nu dòòle ló ní e monì mm̀ kpá Próvẹẹ̀b 29:25 é?

  • Éé ní ea náa vaá èé íè ge ié agẹló kátogóí é?