Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÈZÍKIẸ̀L 32-34

Tàvàlà Tóm Neǹ Kùdẽe Ló

Tàvàlà Tóm Neǹ Kùdẽe Ló

Pọ́ì gbò kùdẽe ló ólò elá boo gbò gbọọ ea di ló boná ló gè nè ã̀àneè pá boná be à íe nuù gẹẹ gẹẹ ló ea gé dú. Jìhóvà beè íbá ló Èzíkiẹ̀l naamá “neǹ kùdẽe ló pá tọọ̀ Ízràẹ̀l.”

  • 33:7

    Èzíkiẹ̀l beè ãane pá Ízràẹ̀l kọọ̀ kyọ̀à sĩ́ é dọ́ vá boo be bà náa ooà aa ló ba pọ́lọ́ sĩ́deè tõò dùm

    Moní kà lẹ̀ẹ̀la tóm ea aa bá Jìhóvà ní e beele gé veé deè nieí é?

  • 33:​9, 14-16

    Tení dú ló gè nè ã̀àneí, Èzíkiẹ̀l beè láá dùùlà ńlẹ́ẹ̀ dùm nè níí dõona gbò

    Éé ní ea é náa kọọ̀ beele é vee nakà gbala gbala lẹ̀ẹ̀la tóm e Jìhóvà beè nèií ẽ́?