Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Pá vígà e bà gé ne bróshọ̀ ea kọlà Lé Kpẹa gbẹá Azerbaijan

DÙM NÈ KPÁ BÕ̀ÒNALÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A August 2017

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò ńkem̀ nu dòòmà bá gè nèèmà Awake! nè ge noòmà kà kà bel ea kil ló nú ea náa vaá Bàrì à dèm gbò nen. Tú gbò ńkem̀ nu dòòmà báí noomá bé e olo é láá sẹlẹ bá ló naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Jìhóvà Beè Nè Kpẽ́ Ene Kà Dó E Bà Náa Ólò Fã̀e

Jìhóvà beè kpẽ́ kpẽ́ nè pá Bábilọ̀n tṍó e bà ní tú 13 gbáá beemá tenmá ló Táíà lọ̀l. Mósĩ́ deè ní e ẹlẹ ólò ié ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe kilma ló bẹẹ tóm nè gbò vààla gyọ́ọ e túù bẹẹ lóó vaamáé?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Toní Gbò Kpãa E Bàrì Íe​—Kìlmà Kpá Ló Kẽ

Éé ní ea náa vaá gè kìlmà kpá ló kẽ à palàge dú bíi é? Mósĩ́ deè ní eé láá zogè nakà dùmí é? Mósĩ́ deè ní e tã̀àgã ló Bàrì nè nu dòòmà bá Jíízọ̀s nveè bá nèi kọ é toní kpãà kìlmà kpá ló kẽ ẽ́?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Tàvàlà Tóm Neǹ Kùdẽe Ló

Gbò kùdẽe ló ólò ié tóm gè nè ã̀àneè pá boná be à íe nuù gẹẹ gẹẹ ló ea gé dú. Éé ní e Jìhóvà géè kọ̀ẹ tṍó ea beè íbá ló Èzíkiẹ̀l naamá nen ea é kudẽe ló Ízràẹ̀l mm̀ nu dòòle ló é?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Toní Gbò Kpãa E Bàrì Íe​—Agẹló

Éé ní ea náa vaá èé bé èlbá gè siiá pọ̀ ló nen ẽ́? Mósĩ́ deè ní e gè olòó bugi togó boo nu, tã̀àgã ló Bàrì, nè ge dẹlẹ nyíé boo Jìhóvà nvèè bá nèi kọ é toní dùm ge ié agẹló belí Bàrì e?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Bàé Valẹ̀ Bá Kyọ̀gàlà Sĩ́ Gọ̀g Ea Dú Boo Kunukẽ̀ Mégọ̀g

Kpá Káí baatẽ́ nu ea é nááá besĩ́ bà kálá kyọ̀sĩ́ Gọ̀g ea dú boo kunukẽ̀ Mégọ̀g nè tṍó e baa ni kyọ́ẹ sĩ́ lọ̀l.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Toní Gbò Kpãa E Bàrì Íe​—Zìgà

Dì belí Ébràhàm, èé íè ge ié zìgà kilma kiẽ́e Jìhóvà Bàrì dì bã̀àna tṍó ea tavàlà ge naa vó. Mósĩ́ deè ní eé láá agẹlẹ ló bẹẹ zìgà nè bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo é?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Mòà Nù Dẽe E Èzíkiẹ̀l Beè Mòn Ea Kil Ló Tọọ̀ Káí Nè Nu E Olo É Láá Nó Lọl Ló

Mòà nù dẽe ea kil ló tọọ̀ káí e Èzíkiẹ̀l beè mòna kẽeeí nyíe kọọ̀ Jìhóvà Bàrì íe gbò nòòkúu ea palàge bọọ ea kil ló õ̀òa fã̀. Mósĩ́ deè ní e nakà mòà nù dẽeí é láá sièi kpóó ló é?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Mó Tṍó Ní Eḿ Kpáá Bã Boo Víl Kọ̀ Kpẹ̀a Kélè Dẽè Tṍóé?

Ene kà lé sĩ́deè èé láá nèèmà vààla gyọ́ọ ea leelà Bàrì dú gè bã boo kọ̀ kpẹ̀a kélè dẽè tṍó. Mósĩ́ deè ní e olo é láá tẹlẹ̀ gbàà ló o sìtóm kọ̀ kpẹ̀a mm̀ na sĩ́deèí é?