Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2016

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

AWAKE!

Bíb: É kọọ̀ dénè gbò pììgà e gbò nen gé piigà ge òòà aa ló pọ́lọ́ váá naa nú ea dú lé bọ́gé ló?

Dọ̀ Kpá Káí: Ẹ̀klì 7:8a

Bá gè nèèmà: Na gbò togó belí ló bel boo gbò nòòkúù Kpá Káí ea zógè sĩ́deè bé e gbò nen é láá lẹ̀ẹ̀là bel ló ba láb vaá à dọ̀ bélè nèva naa.

AWAKE!

Bíb: Née gé láá kpèg gbò nyààa ea di mm̀ didùm. Ò bulà kọọ̀ mókà kà lé bá ea tõo lọ̀l váà lee ní eo é láá sií ló é?

Dọ̀ Kpá Káí: Ẹ̀klì 7:10

Bá gè nèèmà: [Zogèe togó bel ea di dàà togó boo náásĩ́.] Nakà togó belí ló bel boo gbò nòòkúù Kpá Káí ea é láá nvèè bá nèi kọ é nyimá bá gè sií ló nyààa.

GBÀNTṌ LÓ BÀRÌ VAÁ Ò TÕÓ DÙM DỌ̀ DÈDÈ

Bíb: Dénè bẹ̀ì, bã̀àna ló pá bẹẹ tọ nè pá kóò, íe bée. Beè vó, èé kọ́và kilma ló Bàrì e? A bée kọlà vàẹ?

Dọ̀ Kpá Káí: Ps 83:18

Bá gè nèèmà: Nakà bróshọ̀í baatẽ́ dõona kà gbò nú e Kpá Káí nóòmài ea kil ló Bàrì. [Kọ́ kà ea di mm̀ a 6 nè 7 kà náásĩ́.]

NOO BÉ E OLO É LÁÁ SẸLẸ BÁ LÓ NAA

Tú nu dòòmà bá ea dú mm̀ na gbò nu dòòmà báá nòòmà bé e ólò é láá sẹlẹ bá ló o lò bèl gbẹá òl tóm kọ̀ kpẹ̀a naa