Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PSALMS 92-101

Kilsĩ́ Gè Sí Tóm Nè Jìhóvà mm̀ O Deè Kànen

Kilsĩ́ Gè Sí Tóm Nè Jìhóvà mm̀ O Deè Kànen

92:12

Té ea meà belí té gyoo ea kọlà “date palm” gé láá tõo nú ea é sígá ló 100 gbáá vaá à gé kpáá mumúmí

Gbò e baa ni dú kànen mm̀ dee gé láá kpáá nvèè bá nè dõona gbò kọ bàá fã̀ Bàrì téní dú ló . . .

92:13-15

  • ge tã̀àgã̀ ló Bàrì má dõona gbò

  • ge olòó nó Kpá Káí

  • ge olòó sí nònù nè ge áálá bíb

  • ge kọ́ gbò nu eo ni téní bá nè dõona gbò

  • ge kọ́ kpẹ̀a lọa bùlà