Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2016

August 8-14

PSALMS 92-101

August 8-14
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 28 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Kilsĩ́ Gè Sí Tóm Nè Jìhóvà mm̀ O Deè Kànen”: (10 mínìt)

  • Gbò lé lab dògò ólò labví lé láb (w07 9/15 32; w06 7/15 13 ¶2)

  • Ps 92:13, 14—Gbò kànen mm̀ dee gé láá sìm kilsĩ́ mm̀ gè sí tóm nè Jìhóvà náa kaló béè kọọ̀ baa ána (w14 1/15 26 ¶17; w04 5/15 12 ¶9-10)

  • Ps 92:15—Gbò kànen mm̀ dee gé láá tú gbò nú e ba ni téní bá mm̀ dùm nvèè mà bá mm̀ ge siè kpóó ló dõona gbò (w04 5/15 12-14 ¶13-18)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Ps 99:6, 7—Éé ní ea náa váà Mózìs, Érọǹ, nè Sámuẹ̀l à dú kà lé nu dòòmà báẹ́? (w15 7/15 8 ¶5)

  • Ps 101:2—Éé ní ea tõó dọ̀ “ge bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo” gbẹá mm̀ bẹẹ tọ ẹ́? (w05 11/1 24 ¶14)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps 95:1–96:13

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Boo kóó g16.4—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Boo kóó g16.4—Tení ló bel eo é lói sọ́l boo dõona tóm tẹlẹẹ̀ la.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh 161-162 ¶18-19—Nvèè bá nè nen eo gé nóòmàe nuí kọ á mòn bé ea é láá tú gbò nú ea gé nóí siimá tóm naa.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 90

 • Older Ones—You Have an Important Role (Gbò Kànen Mm̀ Dee—Ò Íèì Kà Pọ̀b Kà Tóm Gè Sì) (Ps 92:12-15): (15 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà vídiò ea kọlà Older Ones—You Have an Important Role. (Gbò Kànen Mm̀ Dee—Ò Íèì Kà Pọ̀b Kà Tóm Gè Sì.) (Sí boo tv.jw.org, vaá ò ẹb kè kẽè VIDEO ON DEMAND > THE BIBLE.) Tṍóá, gbóó bĩiná pá vígà kọ bàá kọ́ nu e bà nó lọl m. Siè kpóó ló gbò kànen mm̀ dee kọ bàá zọ̀ gbò nvín ãa dõ̀ònà tõ̀ò ló ba nyìmà nù nè nú e bà ni téní bá mm̀ dùm. Siè kpóó ló gbò nvín ãa kọ bàá gbĩ́ nvèè bá lọl bá gbò kànen mm̀ dee tṍó e bà é nè agẹbá béèlàfùl mm̀ dùm.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) ia 21 togó ¶13-22, nu gè tení boo ea di boo 186 náásĩ́

   

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 29 nè Tã̀àgãló