Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PSALM 110-118

“Éé Ní E Nda É Kpẽ́émá Nè Jìhóvà Ẹ?”

“Éé Ní E Nda É Kpẽ́émá Nè Jìhóvà Ẹ?”

Neǹ ọ́lì sọ́lí beè ié kà agẹbá zààvà kilma ló Jìhóvà boo béè kọọ̀ À duulàẹ̀ ẹ lọl bá “gbò nu ea gáẹ̀ láá fẹẹ̀ẹ.” (Ps 116:3) Aẹ̀ beeláfùl ge õá Jìhóvà zaa tení dú ló gè naa dénè nú ea beè zìgàgì nè ge mm-mè kọ̀láá kà gbò tóm ea kuúe gè naa Nèe.

Éé náa nyíé m à ẹẹ́ sèí kilma ló Jìhóvà ẹ?

Mósĩ́ deè ní eḿ láá tú nà ṍà zaa nè Jìhóvà ẹ?