Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2016

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Noòmà ẹẹ Kà Kà Belá

Noòmà ẹẹ Kà Kà Belá

Dàà togó mm̀ September, Dùm nè Kpá Bõ̀ònà ló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a é fáálá ãa íb ńkem̀ nu dòòmà bá ea togó bel kọ́ọ̀ “Noòmà ẹẹ Kà Kà Belá.” Bẹẹ tóm̀ bùlà dú ge tú bíb nè dọ̀ Kpá Káí kọọmá kà kà bel ea di mm̀ Kpá Káí.

Beè mon kọ à íé lèèma, èé gbóó láá noo gè sì gé kãá ẽ tení dú ló ge nèe ene kà bẹẹ gbò kpá àbèè ge bìlà ene kà vídiò ea di boo jw.org. Èé piigà boo gè vàlẹ̀ bá sì gé kãá ẽ kọbé bẹẹ loa sọ́l láá kilsĩ́. Gbò ńkem̀ ãa nu dòòmà báí nè gbò nu ea dú gè nè gbò nvín tọọ̀ kpáí kọ bàá naa é dẹẹ̀a boo ge kọ́ mm̀ a ḿkpulu bá ea di dee deè nvéè buù kà togó bel ea di mm̀ What Can the Bible Teach Us? (Éé Ní E Kpá Káí é Láá Noòmài Ẽ́?) Kiã́, èé láá mòn sìgà gbò bíb ea é nveè bá nèi kọ é láá kpáá òòa kẽ gé kãa nen àbèè ge tú áá Kpá Káí sẹ̀ẹ̀mà nò Kpá Káí tọ.

Áá kóló tẽ̀ènè kà èèlè ní ea túlè nen nvee mm̀ dùm ẽ. (Máát 7:13, 14) Tã́gíní bé e ólò zọ̀ gbò e bà aa kele kele íb bõ̀ònaló fã̀ nè kpò kunukẽ̀ loá sọ́lá, èé íè ge kọ́ kà kà bel ea di mm̀ Kpá Káí mm̀ bá ea é tọ́a vá ló. (1 Té 2:4) Boo tṍó e ni palàge dã́tẽ́ ló gbò nú ea di mm̀ Kpá Káí váá sìm kilsĩ́ mm̀ bẹẹ kalìbá gè “noòmà kpẹ̀a kà kà belí lele,” bẹẹ zààvà é kpáá dọ ló, váá èé gbóó láá palàge noòmà kà kà belá gbò nen.—2 Té 2:15.