Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2016

August 29–September 4

PSALM 110-118

August 29–September 4
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 61 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Éé Ní E Nda É Kpẽ́émá Nè Jìhóvà Ẹ?”: (10 mínìt)

  • Ps 116:3, 4, 8—Jìhóvà beè dùùlà neǹ ọ́lì sọ́lí lọl bá ú (w87 3/15 24 ¶5))

  • Ps 116:12—Neǹ ọ́lì sọ́lí beè gbĩ́ gè õá Jìhóvà zaa boo béè nú ea náa nèe (w09 7/15 29 ¶4-5; w98 12/1 24 ¶3)

  • Ps 116:13, 14, 17, 18—Neǹ ọ́lì sọ́l beè beeláfùl ge mm-mè kọ̀láá kà nu ea kuú e gè naa kilma kiẽ́e Jìhóvà dì (w10 4/15 27, ńkpó)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Ps 110:4—Éé ní ea dú é “zìgà nù” e nakà gã́belí gé ló bel kilma ló é? (w14 10/15 11 ¶15-17; w06 9/1 14 ¶1)

  • Ps 116:15—Tṍó e bà gé ne lòbèl gbẹá kètó, éé ní ea náa nakà gã́belí ágá dú gè kolí nyòòmà gbò e ba ni ú é? (w12 5/15 22 ¶2)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps 110:1–111:10

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) ll 16—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) ll 17—Tení ló bel eo é lói sọ́l boo dõona tóm tẹlẹẹ̀ la.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh 179-181 ¶17-19—Nvèè bá nè nen eo gé nóòmàe nuí kọ á mòn bé ea é láá tú gbò nú ea gé nóí siimá tóm naa.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 82

 • Noòmà ẹẹ Kà Kà Belá”: (7 mínìt) Loa sọ́l.

 • Kele Íb Vèènù Ge Nè Gàgì The Watchtower mm̀ September”: (8 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà túá kà vídiò níí September ea zógè ńkem̀ nu dòòmà bá, vá ò ló sọ́l boo gbò kà ea di m. Palàge siè kpóó ló gbò nen nyòòmà vèè nùí, nè ge kọ bàá bã boo víl kọ̀ kpẹ̀a níí kélè dẽè tṍó.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) ia 23 togó ¶1-14

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 144 nè Tã̀àgãló

  Nu kẽ̀èã boo: Kpá sọ́l lí enè tóm tẹlẹ kùbmà, tṍóá sõò, dénè nen é gbóó ọlí ãa sọ́lí.