Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PSALM 106-109

“Õai Jìhóvà Zaa”

“Õai Jìhóvà Zaa”

Éé ní ea náa váà bé e Jìhóvà beè dùùlà pá nvín Ízràẹ̀l naa à vàlẹ̀ bá tává nyíe ẽ́?

106:7, 13, 14

  • Ba beè maaná ba bug lọl ló Jìhóvà váá ká nyíe gbẹẹ́ boo nú ea é láá nvèè va nyíé gbàà nè ba bii bíi e kà lèlà tṍóá

Mósĩ́ deè ní eo é láá toní nyíè ge olòó zààva ló nu lee-lee é?

106:1-5

  • Ká nyíe gbẹẹ́ boo gbò nú ea náa à bọ́ló kọ ó zààva ló nu

  • Bugi togó boo ẹ̀b dẽésĩ́ ea kil ló dì deèsĩ́

  • Õá Jìhóvà zaa mm̀ o gbò bàn bàn nù nyòòmà gbò tã́áná dee bá ea ni néni