Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PSALMS 102-105

Jìhóvà Nyímá Kọ È Dúù Pọ́ì Sãa

Jìhóvà Nyímá Kọ È Dúù Pọ́ì Sãa

Déviìd beè tú gbò bel nu dòòle ló bààmà tẽ́ sàn nyíè Jìhóvà.

  • 103:11

    Dì belí bé e beele née gé láá aa deè dã́tẽ́ ló begè dẽe ea di gbà gbá gyã́à káála nè boo kunukẽ̀í naaá, níà bé e née gé láá dã́tẽ́ ló bé e vulè níí Jìhóvà ea kyãa mm̀ bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo bọọ́ gbàà naa ẽ́

  • 103:12

    Jìhóvà ólò tú bẹẹ náàkyọ̀ kilma kpã́á lọ̀líí ló dì belí bé eé láá bugi togó naa, à tú bẹẹ náàkyọ̀ kilma kpã́á belí bé e deè báà nàànì dú kpã́á aaló dọ̀ọ̀mà tẽ́ nàànì naaá

  • 103:13

    Dì belí bé e tẹ̀ ólò tó sàn a nvín tṍó e nu zọ́ẹ naaá, níà bé e Jìhóvà ólò ié sàn ló gbò e bà íe tã̀àgã̀ bùlà boo béè ba náàkyọ̀ naa ẽ́