Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2016

August 15-21

PSALMS 102-105

August 15-21
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 80 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Jìhóvà Nyímá Kọ È Dúù Pọ́ì Sãa”: (10 mínìt)

  • Ps 103:8-12—Sàn nyíe e Jìhóvà íe ólò naa kọ á ia ló nèi tṍó e ọ́gà (w13 6/15 20 ¶14; w12 7/15 16 ¶17)

  • Ps 103:13, 14—Jìhóvà palàge nyimá bẹẹ ọ́ọ́-ọọ (w15 4/15 26 ¶8; w13 6/15 15 ¶16)

  • Ps 103:19, 22—Bẹẹ zààvà kilma ló sàn nyíe nè tóe sàn e Jìhóvà íeí ló á naa kọọ̀ é nvèè sãa kúm ńlẹ́ẹ̀ bọ́ọ́ bọọ (w10 11/15 25 ¶5; w07 12/1 21 ¶1)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Ps 102:12, 27—Tṍó e gé mon tã̀àgã̀, mósĩ́ deè ní e gè ká nyíe gbẹẹ́ boo bẹẹ gbaa ló kilma ló Jìhóvà é láá nvèè bá nèi ẽ́? (w14 3/15 16 ¶19-21)

  • Ps 103:13—Éé ní ea náa váà Jìhóvà náa ólò aalá kọ̀láá kà nú e bĩ́ìnàé bá e tẽ̀ènè tṍóá ẽ́? (w15 4/15 25 ¶7)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps 105:24-45

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) g16.4 10-11—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) g16.4 10-11—Tení ló bel eo é lói sọ́l boo dõona tóm tẹlẹẹ̀ la.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh 164-166 ¶3-4—Nvèè bá nè nen eo gé nóòmàe nuí kọ á mòn bé ea é láá tú gbò nú ea gé nóí siimá tóm naa.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 91

 • Dénè Nu E Jìhóvà Ni Náa Nè Ni Ágá Tá Ní Nyíe (Ps 103:1-5): (15 mínìt) Loa sọ́l. Dààmà togó tení dú ló ge bìlà vídiò ea di boo jw.org ea kọlà I Got Fed Up With My Lifestyle. (Nà Sĩ́deè Tõo Dùm A Ḿmá M.) (Ẹ̀b kè kẽè ABOUT US > ACTIVITIES.) Tṍóã́ gbóó bĩiná na gbò bíbví: Gbò éé ní e élà boo lèèlà Jìhóvà ẹ? Mókà gbò tã́áná dee bá ní e ẹbmà dẽe boo béè íb lé e Jìhóvà dú é?

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) ia 22 togó ¶1-13

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 131 nè Tã̀àgãló