Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PSALMS 87-91

Kaá gbẹá Ketõ̀ò Kpènà Nen ea Bọọ Lọ̀l Váà Leeá

Kaá gbẹá Ketõ̀ò Kpènà Nen ea Bọọ Lọ̀l Váà Leeá

“Ketõ̀ò kpènà” níí Jìhóvà ólò dùùlài lọl kèbá gẹẹ-gẹẹ ló

91:1, 2, 9-14

  • Deè nieí, à dú gè bĩiná lọ̀líí bá kọ é kìn lóó nè váá dììamúú kọbé è láá tõó ketõ̀ò kpènà níí Jìhóvà

  • Gbò e bà náa dẹlẹ nyíé boo Bàrì náa nyímá ló nakà ketõ̀òí

  • Gbò e bà di ketõ̀ò kpènà níí Jìhóvà náa ólò sọ̀tọ́ deè kọọ̀ tọ́ọ̀ nen àbèè tọ́ọ̀ íb sĩ́ nu á tãagẽ ba zìgà àbèè ba vulè e bà íe kilma kiẽ́e Bàrì dì

“Neǹ síì ńnóm” gbĩ́ gè siíi

91:3

  • À ólò tàvàlà ge sii gbò ńnóm, boo béè kọọ̀ bà ólò ọẹ̀ dẽe

  • Neǹ síì ńnóm ólò dĩine ló nó bé e ńnóm ólò labví láb naa váá gbóó noo kele kele bá ge siimá va

  • Sétàn, ea dú “neǹ síì ńnóm,” ólò nó láb gbò níí Jìhóvà váá noo gbò nú ea é kyọ ba gbaa ló kilma kiẽ́e Bàrì dì

Ténì kà gyã̀ì eaé láá fẹ́ nen e Sétàn ólò tú siimá gbò nen:

  • Gè Siiá Pọ̀ Ló Nen

  • Dùm Ge Gbó Gyọ́

  • Pọ́lọ́ Kólì Kyáà

  • Bé E Gbò Nen Dú Kele Kele Naa