Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2016

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Ge Sìm Kil Sĩ́ Mm̀ Bẹẹ Kalì Bá Gè Kọọmá Kpẹ̀a—Ge Nvèè Bá nè Nen Eo Ólò Noòmà Kpá Káí kọ á Sìm Kilsĩ́ gè Kìn Lóó Nè vaá Dììamúú

Ge Sìm Kil Sĩ́ Mm̀ Bẹẹ Kalì Bá Gè Kọọmá Kpẹ̀a—Ge Nvèè Bá nè Nen Eo Ólò Noòmà Kpá Káí kọ á Sìm Kilsĩ́ gè Kìn Lóó Nè vaá Dììamúú

NÚ EA NÁA À DÚ BÍI: Gbò e bà gé nó Kpá Káí é íè ge kìn lóó nè váá dììamúú kọbéè Jìhóvà ténmà va. (1 Pít 3:21) Bàrì ólò kpènà gbò e bà tõó dùm ea gbááló ba kìn lóó nè. (Ps 91:1, 2) Gbò e bà gé nyoone nvéè Kráìst náa ólò kìn lóó nè nen, tóm àbèè bõ̀ònaló, sõò Jìhóvà ní e bà kìn lóó nèe. Vó à naa, à bọ́ló kọọ̀ gbò e bà gé nó Kpá Káí á toní vulè nè zààvà kilma ló Bàrì.—Róm̀ 14:7, 8.

BÁ GÈ SIÍ LÓ:

  • Ló sọ́l boo nú e nakà belí tẹ́lẹ bàlà kẽ ea kil ló Jìhóvà tṍó eo gé nói nu. Palàge ló bel boo gè olòó bugi Kpá Káí buu buù dee nè ge olòó tã̀àgã̀ ló Jìhóvà “lee.”—1 Tẹs 5:17; Jém̀z 4:8

  • Siè kpóó ló nen eo ólò noòmàe nu kọ á noo ge kìn lóó nè váá dììamúú. Nvèè nàgé bá nèe kọ á sìm tùlà gbò ńkem̀ nu sẹ̀ẹ̀a sĩ́, dì belí ge aalá bíb gbẹá nònù àbèè gè kọ́ kpẹ̀a nè pá a neǹ kègyṍó nè gbò e bà gbá dia kètóm. Kẽ̀èã boo kọọ̀ Jìhóvà náa ólò tú bá kpóó siimá tọ́ọ̀ nen kọ á siè tóm neèe. Ge kìn lóó nè dú béèlàfùl buù nen.—Dìt 30:19, 20

  • Siè kpóó ló nen eo ólò noòmà nu kọ á ábá ló sìgà gbò nu ea dì bíi kọbé à láá naa nú ea léémá Jìhóvà vaá sìm tùlà ge dììamúú. (Pr 27:11) Boo béè kọọ̀ sìgà lab dògò nè dùm ólò palàge dé ló mm̀ nen, sìgà nen eo ólò noòmà Kpá Káí é kilsĩ́ gè ié bíi ló nvèè bá kọbé à láá tú nómá dùm lọa m vaá tõó dùm ea dú ãa. (Ẹ́fẹ̀ 4:22-24) Zọ̀ẹ loá sọ́l boo gbò togó bel ea ólò di mm̀ the Watchtower ea kọọ̀ “The Bible Changes Lives” (Kpá Káí Ólò Nyaaná Gi Dùm Gbò Nen)

  • Zọ̀ẹ loá sọ́l boo gbò zààvà eo ni íé mm̀ ge sí tóm nè Jìhóvà. —Àìz 48:17, 18