Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2016

August 1-7

PSALMS 87-91

August 1-7
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 49 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Kaá Gbẹá Ketõ̀ò Kpènà Nen ea Bọọ Lọ̀l Váà Leeá”: (10 mínìt)

  • Ps 91:1, 2—“Ketõ̀ò Kpènà” níí Jìhóvà ólò dùùlài lọl kèbá gẹẹ-gẹẹ ló (w10 2/15 26-27 ¶10-11)

  • Ps 91:3—Dìbelí neǹ síì ńnóm, Sétàn gbĩ́ gè siíi dáà gyã̀ì (w07 10/1 26-30 ¶1-18))

  • Ps 91:9-14—Jìhóvà dú bẹẹ ketõ̀ò kpènà (w10 1/15 10-11 ¶13-14; w01 11/15 19-20 ¶13-19)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Ps 89:34-37—Mókà zíl ní e na gbò gã́belí kọ́ nú ea kil lóé, váà mósĩ́ deè ní e Jìhóvà baatẽ́ kọọ̀ à bọ́ló kọ é dẹlẹ nyíé boo é? (w14 10/15 10 ¶14; w07 7/15 32 ¶3-4)

  • Ps 90:10, 12—Mósĩ́ deè ní eé láá “bugi bẹẹ dee kọbé è íé nyìmànù ẽ”? (w06 7/15 13 ¶4; w01 11/15 13 ¶19)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps 90:1-17

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Kpoogá Dee Ló Gbò Bá Eo É Kọ́ọ́má Kpẹ̀a Ẽ́í: (15 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà buu buùkà vídiò ea zógè ńkem̀ nu dòòmà bá, vá ò ló bel boo kà ea di m. Siè kpóó ló pá vígà kọ bàá noo bá e bàé kọ́ọ́má kpẹ̀a.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 141

 • Gbò bíi ea di ló bõ̀ònatõ̀òí: (5 mínìt)

 • Ge Sìm Kil Sĩ́ mm̀ Bẹẹ Kalì Bá Gè Kọọmá Kpẹ̀a—Ge Nvèè Bá nè Nen Eo Ólò Noòmà Kpá Káí kọ á Sìm Kilsĩ́ gè Kìn Lóó Nè vaá Dììamúú”: (10 mínìt) Loa sọ́l. Kolí enè neǹ kọ̀ kpẹ̀a ea ni nveè bá nè nen kọ á sìm kilsĩ́ ge kìn lóó nè vaá dììamúú. Bĩiná ẽ gbò bíb ea kọ́ọ̀: Mósĩ́ deè ní eo beè láá nvèè bá nè nen eo ólò noòmàe Kpá Káí kọ á toní vulè kilma ló Jìhóvà lọl mm̀ a nyíe ẽ́? Mósĩ́ deè ní eo beè nvèè bá nè nen eo ólò noòmà Kpá Káí kọ á sìm kilsĩ́ mm̀ bõ̀ònatõ̀ò ẽ?

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) ia 21 togó ¶1-12

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 137 nè Tã̀àgãló