Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà gé tú intercom kọọmá kpẹ̀a gbẹá Vienna, Austria

DÙM NÈ KPÁ BÕ̀ÒNALÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A August 2016

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Lọ̀ọ̀gà bùlà ge nèèmà Awake! Gbàntṍ Ló Bàrì vaá Ò Tõó Dùm Dọ̀ Dèdè. Tú gbò ńkem̀ nu dòòmà báí noomá bé e olo é láá sẹlẹ bá ló naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Kaá gbẹá Ketõ̀ò Kpènà Nen ea Bọọ Lọ̀l Váà Leeá

Éé ní ea dú “ketõ̀ò kpènà” níí Jìhóvà ẹ, vaá mósĩ́ deè ní ea ólò kpènài ẽ́? (Psalm 91)

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Ge Sìm Kil Sĩ́ Mm̀ Bẹẹ Kalì Bá Gè Kọọmá Kpẹ̀a—Ge Nvèè Bá nè Nen Eo Ólò Noòmà Kpá Káí kọ á Sìm Kilsĩ́ gè Kìn Lóó Nè vaá Dììamúú

Éé ní ea náa gbò nu sẹ̀ẹ̀a sĩ́ mm̀ bõ̀ònatõ̀òí à palàge dì bíi é? Éé ní eo é náa ge nvèèmà bá nè gbò eo ólò noòmà Kpá Káí kọbé bà láá sìm tùlàẹ?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Kilsĩ́ Gè Sí Tóm Nè Jìhóvà mm̀ O Deè Kànen

Gbò gã́bug ea di mm̀ Psalm 92 tẹ́lẹ bàlà kẽ kọọ̀ gbò kànen mm̀ dee gé láá kpáá sìm kilsĩ́ vaá nvèè bá nè dõona gbò kọ bàá fã̀ Bàrì.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Jìhóvà Nyímá Kọ È Dúù Pọ́ì Sãa

Mm̀ Psalm 103, Déviìd beè tú gbò bel nu dòòle ló bààmà tẽ́ bé e sàn nyíè Jìhóvà bọọ́ gbàà naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

“Õai Jìhóvà Zaa”

Gbò gã́bel ea di mm̀ Psalm 106 gé láá nvèè bá nèni kọ ó toní nyíè ge olòó zààva ló nu kilma kiẽ́e Jìhóvà dì.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

“Éé Ní E Nda É Kpẽ́émá Nè Jìhóvà Ẹ?”

Mósĩ́ deè ní e neǹ ọ́lì sọ́l beè beeláfùl ge õá Jìhóvà zaa ẹ́? (Psalm 116)

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Noòmà ẹẹ Kà Kà Belá

Kọ́ kà kà bel ea di mm̀ Kpá Káí nè gbò nen tení dú ló ge tú ãa nu dòòmà báí siimá tóm.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Kele Íb Vèènù ge Nè Gàgì The Watchtower mm̀ September

The Watchtower é fáálá togó bel ea ló bel boo nvèè nyíé gbàà nè sĩ́deè bé e Bàrì ólò nvèèi nyíé gbàà naa.