Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  April 2017

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

AWAKE!

Bíb: Gbò nu e gé dã́gágí boo lédiò, TV, nè níús pẹpà deè nieí ólò bọọgẹ̀ dàlà kpãá ló dùm ge naa zọ, dì belí ge tú kpóó ea aa bá zọ siimá tóm, ge bótã́a, nè ge bagi ìbén. Ńlóò bùlà kọ́ vàẹ? É kọọ̀ à dú bìlà bil e bè náa dú gẹẹ-gẹẹló, sẹ̀ à íe gbò gẹẹ-gẹẹló ea di nvée ẽ́?

Bá gè nèèmà: Nakà Awakeí! ló sọ́l boo nú ea náa gbò nen à beeláfùl ge tú kpóó ea aa bá zọ siimá tóm biinágé ló gbò nu ea di nvée.

NOÒMÀ ẸẸ KÀ KÀ BELÁ

Bíb: Mósĩ́ deè ní e Boǹ Méné Bàrì é kpóògè dee ló gbò tã̀àgã̀ ea di bàlà booí é?

Dọ̀ Kpá Káí: Máát 6:10

Kà Kà Bel: Boǹ Méné Bàrì é dómà fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló, gbaaló, nè lé kpènà boo kunukẽ̀í—dì belí bé ea gé nááá gbàn deè káála naaá.

ÉÉ NÍ EA DÚ É BOǸ MÉNÉ BÀRÌ E? (Ge kpáá gé kãa nen)

Bíb: [Bĩináe bíb ea di nvéè tráktí.] Dùm gé beè dì naavàẹ kèbá bẹ̀l Boǹ Méné Bàrì e?

Dọ̀ Kpá Káí: Ps 37:29; Àìz 65:21-23

Bá gè nèèmà: [Zogèe bróshọ̀ ea kọlà Gbàntṍ ló Bàrì vaá Ò Tõó Dùm dọ̀ Dèdè.] Togó bel ea di boo 14-15 náásĩ́ ea di mm̀ nakà bróshọ̀í ló sọ́l boo nu e nakà gbò tã́áná dee báí é láá kọ̀là kilma ló olo nè nda. [Dààmà togó ge tú nakà bróshọ̀í sẹ̀ẹ̀màe nò Kpá Káí tọ ló.]

NOO BÉ E OLO É LÁÁ SẸLẸ BÁ LÓ NAA

Tú nu dòòmà bá ea dú mm̀ na gbò nu dòòmà báá nòòmà bé e ólò é láá sẹlẹ bá ló o lò bèl gbẹá òl tóm kọ̀ kpẹ̀a naa.