Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  April 2017

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Tú Kà Lé Bá Tuumá Va

Tú Kà Lé Bá Tuumá Va

Ge tú kà lé bá tuumá bà mée ẽ́? Kọ̀láá nen ea sí bẹẹ gbò nònù—lọl ló gbò e bà ã́àa sì, tẹlẹ ló gbò e ba beè sí tã́gíní kpã́á dee. (Róm̀ 15:7; Híb. 13:2) Àé láá du nágé neǹ vígà ea aa dõona kà dó àbèè nen e lóóe beè ọọ́ mm̀ gã́bug gbáá vaá níì túá dee ea gé kpáá sí nònù ẽ. Zẹ́ẹ́ ni doomà dẽe ló bé ea gáẹ̀ beè tõó ló olo mm̀ íb gbò dìtõ̀òí naa. É kọọ̀ nyíé ni náa é ẹ́ẹ́ ló kà lé bá e bà kãamà ni mon? (Máát. 7:12) Boo béè vó, éé ní ea náa vaá nóo piìga boo ge kànà moǹ pá vígà gbẹá Kíndòm Họ́ọ̀l besĩ́ nònù kálá dààmà togó nè tṍó e nònù ni zaalà ẹ? Níí ólò naa kọọ̀ fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló nè vulà á di mm̀ bõ̀ònatõ̀ò vaá à ólò nvèè ka ló Jìhóvà. (Máát. 5:16) À dú kà kà kọọ̀ náa gé láá valí ge zọ̀ kọ̀láá nen ea sí nònù deeá loá bel. Náa kal ló béè vó, nyíè kọ̀láá nen é ẹ́ẹ é be è piigà bé e bẹẹ kpóó sim tùlà naa. *

Kàà ge tú lé bá tuumá není náa ólò naaá áá kélè kpò tṍó dì belí gbẹá kè Sẹ̀lẹ̀ Nù Ge Kẽ̀èa Boo Ú Kráìst, sõò àé nááá kọ̀láá tṍó. Tṍó e gbò e bà ã́àa sí nònù mon bé e vulà ea di zẹ̀ẹ̀ gbò e bà gé nyoone nvéè Kráìst gé síá tóm naa, àé náa kọ á tàn va ge lèèlà Bàrì nè ge gbaáí dẽe mm̀ õ̀òa fã̀í.Jọ́ọ̀n 13:35.

^ par. 3 Gbò nòòkúu ea di mm̀ Kpá Káí kọ́ nèi gbò bá eé tõoma ló gbò e ba beè kpoá àbèè gbò e áá ọ̀và beè aa mm̀ bõ̀ònatõ̀ò e bà dú gé sí nònù.1 Kọ́r. 5:11; 2 Jọ́ọ̀n 10.