Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  April 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | JÈRÈMÁÍÀ 17-21

Sọ̀tọ́ Deè Kọọ̀ Jìhóvà Á Le-le O Bug Nè O Láb

Sọ̀tọ́ Deè Kọọ̀ Jìhóvà Á Le-le O Bug Nè O Láb

Sọ̀tọ́ deè kọọ̀ Jìhóvà á le lèè ni dee bá

18:1-11

  • Jìhóvà ólò leléi dee bá dì belí gbò nyòòne nvéè Kráìst tení dú ló gè dùùlài bá deè tṍ àbèè ge nèi kọ̀bèl

  • À dú bíi kọ é gbọọ naa ní e bàé láá leléi dee bá vaá è gbantṍ ló tùle

  • Jìhóvà náa ólò beníi kọ é naa nú e bè náa dú bẹẹ bùlà

Neǹ dèm bã́ é láá nyaaná a bùlà nyòòmà nú ea é tú ńbã́á sãá ea dìé bá naamá

  • Boo béè kọọ̀ Jìhóvà beè nèi íè lóó, èé láá sà ge kìn àbèè ge gbàntṍ ló a lèlè dee bá

  • Jìhóvà ólò dũ̀ùnà bá lọl ló bé ea zọ gbò nen naaá nu naa dẹ̀ẹ̀a boo bé e bà gbantṍ ló a tùle naa

Mósĩ́ deè ní e nda gbĩ́ì kọọ̀ Jìhóvà á lele dee bá nda ẹ́?