Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  April 2017

April 3-9

JÈRÈMÁÍÀ 17-21

April 3-9
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 69 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Sọ̀tọ́ Deè Kọọ̀ Jìhóvà Á Le-le O Bug Nè O Láb”: (10 mínìt)

  • Jèr 18:1-4—Neǹ dèm bã́ ólò ié kpóó boo loobã́ ea dìé bá (w99 4/1 22 ¶3)

  • Jèr 18:5-10—Jìhóvà íe kpóó boo gbò nen (it-2 776 ¶4)

  • Jèr 18:11—Sọ̀tọ́ deè kọọ̀ Jìhóvà á le lèè ni dee bá (w99 4/1 22 ¶4-5)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Jèr 17:9—Mósĩ́ deè ní e kẹ̀lẹ̀ ea di nyíè nen é láá dọ bàlà kẽé? (w01 10/15 25 ¶13)

  • Jèr 20:7—Mósĩ́ deè ní e Jìhóvà beè tú a kpóó siimá tóm boo Jèrèmáíà, vaá kẹlẹ́ẹ ẹ́? (w07 3/15 9 ¶6)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Jèr 21:3-14

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Kpoogá Dee Ló Gbò Bá Eo É Kọ́ọ́má Kpẹ̀a Ẽ́í: (15 mínìt) Loa sọ́l ea dẹẹ̀a boo “Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá.” Bìlà buu buù kà vídiò ea zógè ńkem̀ nu dòòmà bá, vá ò ló bel boo gbò kà ea di m. Siè kpóó ló kọ̀láá nen kọ bàá òòa kẽ gé kãa gbò e ba beè nè va trákt ea kọlà Éé ní ea dú é Bon Méné Bàrì e?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 118

 • Gbò Bíi Ea Di Ló Bõ̀ònatõ̀òí: (5 mínìt) Beà léémá ni, ló sọ́l boo gbò nú e nóò lọl mm̀ Yearbook. (yb16 22)

 • Tú Kà Lé Bá Tuumá Va”: (10 mínìt) Dààmà togó tení dú ló ge tú taa kà mínìt nèèmà lòbèlí. Nvèè kùbma ló tení dú ló gè bìlà vídiò ea kọlà: Steve Gerdes : Ba Kànà Mòn Kól Náa É Tá Nyíè Beele.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 10 togó ¶12-19, ńkpó ea di boo 105 náásĩ́ (boo bálè), tení boo ńkpó ea di boo 107 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 5 nè Tã̀àgãló