Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  April 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | JÈRÈMÁÍÀ 29-31

Jìhóvà Beè Gbẹẹ́ Sĩ́ Kọ́ Nu Ea Kil Ló Ẹẹ Ãa Zílá

Jìhóvà Beè Gbẹẹ́ Sĩ́ Kọ́ Nu Ea Kil Ló Ẹẹ Ãa Zílá
ÈB
Text
Image

Jìhóvà beè gbẹẹ́ sĩ́ kọọ̀ bàé tú ẹẹ ãa zílá nyaamá ló zíl ea dẹẹ̀a boo Logá ea é man dọ̀ bélè ea é di dọ̀ dè-dè.

ZÍL EA DẸẸ̀A BOO LOG

 

Ãa Zíl

Jìhóvà nè pá Ízràẹ̀l

GBÒ E NUI TỌ́Á LÓ

Jìhóvà nè dó Ízràẹ̀l Bàrì

Mózìs

NEǸ DÓM GBÕ

Jíízọ̀s Kráìst

Ge tú nom vaamá gyọ́ọ

NU EA NVEÈ SÃÁ KÚM

Vààa gyọ́ọ̀ Jíízọ̀s

Boo bàà báà dem

BÀ ÉMÍ

Mm̀ nyíè nen