Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | JÈRÈMÁÍÀ 25-28

Ié Agẹ Ló Belí Jèrèmáíà

Ié Agẹ Ló Belí Jèrèmáíà

Jèrèmáíà beè nè ã̀àne kọọ̀ bàé kyọsĩ́ Jèrúsalẹ̀m belí Sháílò

26:6

  • À íe tṍó e ba beè tú kpó zíl, ea beè dòà bá kọọ̀ Jìhóvà dìvá lóá sẹlẹ́ Sháílò

  • Jìhóvà beè sọ̀tọ́ deè kọọ̀ pá Fìlístìà á sii Kpó Zilá ààmà, vaá bà náa beè òòmana kẽ kilma Sháílò

Gbò vààla gyọ́ọ, gbò kọ́ọ̀ bùlà Bàrì, nè dénè gbò nená beè gbĩ́ gè fẹ́ Jèrèmáíà

26:8, 9, 12, 13

  • Gbòí beè sii Jèrèmáíà boo béè kọọ̀ à kọ́ bùlà Bàrì kilma ló nu ea é nááá ló Jèrúsalẹ̀m nè a tọọ̀ káí

  • Lóó Jèrèmáíà náa beè ọọ naa ní ea téá

Jìhóvà beè kpènà Jèrèmáíà

26:16, 24

  • Jèrèmáíà beè kilsĩ́ gè ié agẹló, vaá Jìhóvà náa beè sã̀ànàe bá ló gbẹẹ́ kẽ

  • Bàrì beè naa kọọ̀ Àháíkàm ea beè dú neǹ agẹlóá á kpènà Jèrèmáíà

Tení dú ló nvèè bá nè sìà kpóó ló ea aa bá Jìhóvà, Jèrèmáíà beè láá vee lẹ̀ẹ̀la tóm e bè náa beè leemá gbò není mm̀ 40 gbáá