Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  April 2017

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Gbò Sọ́l Boǹ Méné Ólò Sièi Kpóó Ló

Gbò Sọ́l Boǹ Méné Ólò Sièi Kpóó Ló

Pọ́ọ̀l nè Sáílàs beè ọlí sọ́l lèèmà Bàrì tṍó e ba beè di tọọ̀ kpọ́gọ́lọ́. (Tóm 16:25) Deè nieí, pá vígà beè ọlí nágé sọ́l Boǹ Ménéí tṍó e ba beè di tọọ̀ kpọ́gọ́lọ́ ea kọlà Sachsenhausen concentration camp ea di Nazi mm̀ dó Germany, nè tṍó e ba beè di kèbá síí sii mm̀ dó Siberia. Nakà gbò nu dòòmà báí baatẽ́ bé e sọ́l é láá siè kpóó ló gbò e bà gé nyoone nvéè Kráìst e bà di kèbá tã̀àgã̀ naa.

Pọ́ì ńkem̀ tṍó àla, gã́bug dõona kà gbò dém bel é gé ié ãa kpá sọ́l ea togó bel kọlà “Sing Out Joyfully” to Jehovah, mm̀ ba dém bel. Kọ̀láá tṍó e kpá sọ́lí ni ínaí bá, èé láá bii tṍ ló bé e bà émí gbò súú kpá ea di mm̀ kpá sọ́lí naa tení dú ló gè nó gbò sọ́lí tṍó e nònù pá tọ gé kilsĩ́. (Ẹ́fẹ. 5:19) Tṍóá, nyómá káí Bàrì é nveè bá nè ni kọ ó kẽ̀èa boo tṍó eo di kèbà tã̀àgã̀. Gbò sọ́l Boǹ Ménéí é láá nvèè bá nè ni kọ ó ká dẽe gbẹẹ́ boo o ẹ̀b dẽesĩ́. Bàé láá sièi kpóó ló tṍó e tã̀àgã̀ bã́í ló. Vaá kọ̀láá tṍó e nyíéi gé ẹ́ẹ, gbò a moǹ bel ea siè kpóó ló nená é náa kọọ̀ é “ọlí sọ́l mm̀ záá zaà ló” boo béè lé dìtõ̀ò e di bá. (1 Kró. 15:16; Ps. 33:1-3) Naanii mè dénè bẹ̀ì é palàge tú gbò sọ́l Boǹ Ménéí siimá tóm leevè!

Ẹ̀B VÍDIÒ EA KỌLÀ: SỌ́L EA SÍÈ KPÓÓ LÓ GBÒ TÓM, VÁ Ò ÁÁLÁ NA GBÒ BÍBVÍ:

  • Mókà gbò dìtõ̀ò ní ea beè naa kọọ̀ Vígà Frost á noo sọ́l ọlí é?

  • Mósĩ́ deè ní e sọ́lí beè siè kpóó ló pá vígà e ba beè di tọọ̀ kpọ́gọ́lọ́ ea kọlà Sachsenhausen concentration camp e?

  • Gbò sọ́l Boǹ Ménéí é láá agẹ́lẹ́ ni ló kèbá mókà gbò dìtõ̀ò eo gé téní bá buù deeí é?

  • Mókà sọ́l ea di gbàà gbò sọ́l Boǹ Ménéí ní ea é léémá ni gè sẹ̀ẹ̀a mm̀ o bug kọbé ò láá ọlí lọa togó é?