Kà lèlà deè Tuesday, April 11, gbele tõ̀ò gbò e bà ólò nyoone nvéè Kráìst e lóó va ni ọọ é dú gé sí kè Sẹ̀lẹ̀ Nù Ge Kẽ̀èa Boo Ú Kráìst. Ba beè dààmà togó gè teá teè dùmí, sõò lóó va a ọọ boo béè gã́bug nu, sìgà ea di gbàà gbò nu ea ọọvẹ́ va lóí ní e bà ló bel boo mm̀ bróshọ̀ ea kọlà Òòa kẽ dú ló Jìhóvàẹ. (Híb. 12:1) Náa kal ló béè vó, Jìhóvà nveè ka ló gbò e lóó va ni ọọ ea beè tú miì a Sã́áná zalmáva á. (Tóm 20:28; 1 Pít. 1:18, 19) Mósĩ́ deè ní e beele é láá nvèè bá nè va kọ bàá òòa kẽ dú mm̀ bõ̀ònatõ̀ò ẽ?

Gbò kànen eo dií mm̀ bõ̀ònatõ̀ò, gbĩi gbò e lóó va ni ọọ, kọbé ò nveenii bá neí va dì belí bé e neǹ kùdẽe ló naanà ból ólò palàge gbĩ́ a naanà ból ea dágí pè aa zẹ̀ẹ̀ gbò a naanà ból naaá. (Lúùk 15:4-7) Níí tẹ́lẹ bàlà kẽ bé e Jìhóvà bulà nú ea kilíí ló naa. (Jèr. 23:3, 4) Níì áá kóló gbò kànen nì, sõò dénè bẹ̀ì e di mm̀ bõ̀ònatõ̀ò é láá siè kpóó ló íb gbòí. Bẹẹ sìà kpóó ló ge dú gbọ́ọ́ gbọọ̀ ló nè ge ié tọa ló nyòòmà va ólò palàge leemá Jìhóvà vaá àé láá màn kà lé dọ̀ bélè. (Pró. 19:17; Tóm 20:35) Vóá à naa, bugi togó boo nen e olo é láá siè kpóó ló, vaá ò náa vó mm̀ gbala gbala!

Ẹ̀B VÍDIÒ EA KỌLÀ: SIÈ KPÓÓ LÓ GBÒ E LÓÓ VA NI ỌỌ, VÁ Ò ÁÁLÁ NA GBÒ BÍBVÍ:

  • Mókà láb tọ ní e Abbey beè tù tṍó ea mon Neǹ Vígà e bè náa beè nyimá lóé?

  • Éé ní ea náa à bọ́ló kọ é kọ́ nè gbò kànen be à gá náa è gbĩ́ì ge nvèè bá nè nen e lóóe ni ọọ ẹ́?

  • Abbey beè kpoogá dee ló gè kpáá sí ló Laura ní ea égè bàà tóm naa vàẹ?

  • Mosĩ́ deè ní e Abbey beè ié dùm ĩ̀ìmà, vulè, nè ge olòó òòa kẽ sí ló Laura tṍó ea géè sièe kpóó ló é?

  • Éé ní e dòòle ló nuù Jíízọ̀s ea di mm̀ kpá Lúùk 15:8-10 é láá noòmài ẽ́?

  • Mókà tã́áná dee bá ní ea beè sìlà aa mm̀ dénè a pììgà ge siè kpóó ló Lauraí é?