Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  April 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | JÈRÈMÁÍÀ 22-24

É Kọọ̀ Ò Íè “Tàn Ge Nyimá Ló” Jìhóvà?

É Kọọ̀ Ò Íè “Tàn Ge Nyimá Ló” Jìhóvà?

Jìhóvà beè tú gbò nen doolé ló súú té fíìg

24:5

  • Sìgà pá Júù e ba beè bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo gbẹá kèbá síí sii mm̀ dó Bábilọ̀n beè dì belí lé súú té fíìg

24:8

  • Méné Zèdèkáíà e bè náa beè bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo bii ló dõona gbò e ba beè naa nú ea dú pọ́lọ́ beè dì belí pọ́lọ́ súú té fíìg

Mósĩ́ deè ní e beele é láá ié “tàn ge nyimá ló” Jìhóvà ẹ?

24:7

  • Jìhóvà é náa kọ é ié “tàn ge nyimàè ló” ẹlẹ be à gá náa è bugi a Moǹ Bel vaá è tú siimá tóm

  • Beele é íè ge ẹ̀à bẹẹ dùm vaá è gbóó tú gbò láb nè tàn ea é láá kyọ̀ bẹẹ gbaa ló e íè kilma ló Jìhóvà lọa m

Bugi togó boo níí: É kọ nda íè “tàn ge nyimá ló” Jìhóvà? Mósĩ́ deè ní e nda é láá ié tàn níé?