Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

Bà gé zaàva ló ene kà vígà pábia gbẹá Kíndòm Họ́ọ̀l kọ à kpáá sí nònù

DÙM NÈ KPÁ BÕ̀ÒNALÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A April 2017

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò ńkem̀ nu dòòmà bá gè nèèmà Awake! nè ge noòmà kà kà bel ea kil ló Boǹ Méné Bàrì. Tú gbò ńkem̀ nu dòòmà báí noomá bé e olo é láá sẹlẹ bá ló naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Sọ̀tọ́ Deè Kọọ̀ Jìhóvà Á Le-le O Bug Nè O Láb

Gbele Neǹ Dèm Bã́í ólò le-le dee bá bẹẹ gbò láb dì belí gbò e gé fã ẹlẹ, sõò beele é naa kiẽ́e ea kuu bá beele.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Tú Kà Lé Bá Tuumá Va

Kọ̀láá nen ea sí bẹẹ gbò nònùá mòn vaá à nyimá bé e vulè ea di zẹ̀ẹ̀ gbò níí Kráìst gé siá tóm naa. Mósĩ́ deè ní e olo é láá naa kọọ̀ fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló nè vulà á di mm̀ bõ̀ònatõ̀ò ẽ?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

É Kọọ̀ Ò Íè “Tàn Ge Nyimá Ló” Jìhóvà?

Mm̀ kpá Jèrèmáíà 24 togó, Jìhóvà Bàrì beè tú gbò nen doolé ló súú té fíìg. Bà mée beè dì belí lé súú té fíìg e, vaá mósĩ́ deè ní eé láá nó va deè nieí é?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Òó Láá Siè Kpóó Ló Neǹ Vígà E Lóóe Ni Ọọ

Jìhóvà Bàrì ólò nveè ka ló gbò e lóó va ni ọọ. Mósĩ́ deè ní e beele é láá nvèè bá nè va kọ bàá òòa kẽ dú mm̀ bõ̀ònatõ̀ò ẽ?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Ié Agẹ Ló Belí Jèrèmáíà

Jèrèmáíà beè kọ́ bùlà Bàrì kọọ̀ bàé kyọsĩ́ Jèrúsalẹ̀m. Mósĩ́ deè ní ea beè kilsĩ́ gè ié agẹló é?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Gbò Sọ́l Boǹ Méné Ólò Sièi Kpóó Ló

Ge olòó ọlí gbò sọ́l Boǹ Méné beè siè kpóó ló pá vígà e ba beè di Sachsenhausen concentration camp. Nakà gbò sọ́lí é láá sièi kpóó ló tṍó e di kèbá tã̀àgã̀.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Jìhóvà Beè Gbẹẹ́ Sĩ́ Kọ́ Nu Ea Kil Ló Ẹẹ Ãa Zílá

Mósĩ́ deè ní e ẹẹ ãa zílí dú kele ló Zíl ea dẹẹ̀a boo lógí é, vaá mósĩ́ deè ní e gbò a dọ̀ bélè é di dọ̀ dè-dè e?