Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

Aà ni Eé Láá Gbĩ́ Aala Gbò Agẹ-agẹ Bíb Ea Kuu Didùm Mòne?

Aà ni Eé Láá Gbĩ́ Aala Gbò Agẹ-agẹ Bíb Ea Kuu Didùm Mòne?

É kọ èé láá gbĩ́ gbò ààla mon mm̀ . . .

  • sã́ìns?

  • póì nyìmà nu gbo nen?

  • Kpá Káí?

 ENÈ KÀ NEN E A BEÈ EMÍ KPÁ KÁÍ BEÈ KỌ́ NÈ BÀRÌ KỌỌ̀

“Naa kọ ḿ láá dã́tẽ́ló nu . . . o mon bel ní ea dú kà kà belé.”—Lé Sọ́l 119:144, 160, New World Translation.

Kpá Káí di ea gé áálá gi gbò bíbví nè gbele tõ̀ò gãà nen.

É ko àẹ́ léé máni ge dú enè ọ̀và?

Web site ea kọlà jw.org é láá nvèè bá nè ni.

BUGI gbò nuí boo íntanet

Ẹ̀B GBÒ vídiò ea dẹèa boo Kpá Káí

  • Gbò nu ge nò nè sọ́l gbò pánvín

  • Dùùlà bá deètṍ ea dì nè gbò nvín ãa

  • Zìgà ea gé síá tóm

Naa DOWNLOAD gbò kpá

 Ḿ MONÍ EA DI GBÀÀ GBÒ AGẸ-AGẸ BÍBVÍ NÍ EA BỌỌ̀GẸ̀ TỌÁ LÓ OLO É?

  • Éé ní e dùm kọlàẹ?

  • É kọ èé bẽ́gẽ̀bel Bàrì boo béè tã̀àgã̀ eé moní?

  • Éé nááá tṍó e úùe?

Gbĩ́ ààla gbò bíbví lọl mm̀ Kpá Káí boo jw.org/gkn.

(Naa klick BIBLE TEACHINGS › BIBLE QUESTIONS ANSWERED)