Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Olo Ẹbvì É Di Deè Sí Naa Vàẹ?

Olo Ẹbvì É Di Deè Sí Naa Vàẹ?

É kọ beele bàlà boo gé . . .

  • gbẹá bé eaé dì naa?

  • kpáá bogẹ dú pọ́lọ́?

  • kpáá dú lé?

 NU E KPÁ KÁÍ KỌ́

“Bàrì . . . gé fãanà dénè ba gíì tó lọ̀l, ú náa é dinà, bã̀àgã̀ náa é dinà, tó náaé dinà, nyaa ló náaé dinà. Boo béè kọ dénè nómá nu eaè di a téní tà.” —Kùùà Nu 21:3, 4, New World Translation.

NU E ŃNÍÁ É LÁÁ KỌ̀LÀ KILMA KIẼ́E OLO DÌ

Tóm ea dó bélè vaa diine ló nen. —Àìzáíà 65:21-23.

Tọ́ọ̀ íb zọ kpáló àbèè tã̀àgã̀ náa gé dinà.—Àìzáíà 25:8; 33:24.

Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe, dùm e bè náa tá ge zọ̀ pá tọ nè pá kóò tõ̀òà.—Lé Sọ́l 37:11, 29.

 É KỌ ÈÉ LÁÁ AADEÈ ZÌGÀ GÉ LÓ GBÒ NU E KPÁ KÁÍ KỌ́?

Ẽei, kọ̀láá bé ea kilkẽ náa boo béè bààkà bug:

  • Bàrì íe kpóó gè mm-mẹ̀ ẹẹ zìgà nùí. Mm̀ Kpá Káí, áá Jìhóvà Bàrì e bà kólíe “Nen ea Bọọ lọ̀l váà lee é,” boo béè kọ kùbmà á gé ló a kpóó. (Kùùà Nu 15:3) Voà naa ẹlẹ gé gbóó láá aa deè mm-mẹ̀ a zìgà ge nyaanà bàlàbooí naamá lé. Dìbelí béè Kpá Káí kọ naa kọọ̀ “dénè nu válí ló Bàrì.”—Máátìù 19:26.

  • Bàrì íe kà àgẹbá lèèma ge mm-mẹ̀ ẹẹ zìgà nùí. Nu doomà bá, Jìhóvà íe “kà àgẹbá tàn” ge òòma dùm nvee mm̀ gbòe baè ù.—Jóòb 14:14, 15.

    Kpá Káí zọgè nàgé kọ Sã́áná Bàrì, ea dú Jíìzọ̀s, beè bó gbò zọ̀ló. Éé beè kọ à naaé vóé? Boo béè kọ à dú a bùlà ge naa vó. (Máàk 1:40, 41) Jíìzọ̀s gbõoma mm̀ ge doà bá íb nen ea Tẹ̀ dú mm̀ a tàn ge nveèbá nè gbò e bíi di ló.—Jọ́ọ̀n 14:9.

    Voà naa èé gbóó láá àgala boo kọ Jìhóvà nè Jíìzọ̀s gbí ge nvèèbá nèi kọé dé kpéè ló dì deè sí mm̀ ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe!—Lé Sọ́l 72:12-14; 145:16; 2 Pítà 3:9.

 GE BUGI TOGÓ NYÒÒMÀ

Mosí deè nie Bàrì é nyaaná bàlàbooí naamá kà lè ke tõ̀ò e?

Kpá Káí áálá nakà bíbvá lọl mm̀ kpá MÁÁTÌÙ 6:9, 10 nè DÁNYẸ̀L 2:44.