Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

É Kọ Mòn Tã̀àgã̀ Gé Íná Gé Kùbmà?

É Kọ Mòn Tã̀àgã̀ Gé Íná Gé Kùbmà?

É kọ òé láá naa . . .

  • ẽei?

  • ẽ́èe?

  • be à sẹlẹ?

 NU E KPÁ KÁÍ KỌ́

“Bàrì . . . gé fãanà dénè gíì tó lọ̀l vá dẽe, vá ú, mòn tã̀àgã̀, kpã́ tó àbèè nyaa ló náaé di nà.”—Kùùà Nu 21:3, 4, Contemporary English Version.

NU E ŃNÍÁ É LÁÁ KỌ̀LÀ KILMA KIẼ́E OLO DÌ

Bel nvèè nyíé gbàà ea zógè kọ Bàrì náa ólò nvèèi tọ́ọ̀kà tã̀àgã ló.—Jém̀z 1:13.

Lóói diinà boo béè kọọ̀ Bàrì palàge dã́tẽ́ ló bé e tṍó e mòn tã̀àgã̀ à tọ́aí ló naa.—Zèkàríà 2:8.

Dẹlẹ nyíé boo kọọ̀ dénè mòn tã̀àgã̀ gé beè iná kùbmà.—Psalm 37:9-11.

 É KỌ ÈÉ LÁÁ AADEÈ ZÌGÀ GÉ LÓ GBÒ NU E KPÁ KÁÍ KỌ́?

Ẽei, kọ̀láá bé ea kilkẽ náa boo béè bààkà bug:

  • Bàrì ọ́bví ge mòn tã̀àgã̀ nè pọ́lọ́ bèèla. Ni bugi togó boo bé ea é tọ́á ló Jìhóvà Bàrì naa boo tṍó e bà palàge boòmà bàg pá ńlẹ́ẹ̀ gbò e ba beè di mm̀ gbò tṍó e bà géè emí Kpá Káí á. Kpá Káí kọ́ọ̀ àé palàge bẽemáe boo béè “gbò e bà géè dùl gì va tenmá gí ló kẽ.”—Jọ́jìs 2:18, New World Translation.

    Gbò ea nveè kom ló dõona gbò palàge bẽemá Bàrì. Dì belí nu dòòmà bá, Kpá Káí kọ́ọ̀ “bá ea eèlà miì nen sàn” dú nu kyọ̀à lóó kilma kiẽ́e e ẹlẹ dì.—Prọ́vẹẹ̀b 6:16, 17.

  • Bàrì kpenà buu buù bẹ̀ì. Níì áá kóló ge kọọ̀ buu buù nen nyímá nu ea kil “ló a tã̀àgã̀ nè a nyaa ló nì” sõò Jìhóvà nyímá nágé!2 Krónikòl 6:29, 30.

    Tení domá ló a Lẹ̀ẹ̀la Bel, Jìhóvà gé vẹlẹ̀ bá tú dénè mòn tã̀àgã̀ ea bã́ ló buu buù nen imá kùbmà. (Máátìù 6:9, 10) Sõò kà lèlà kátogóí, à tú kà lé bá nvèèmà nyíé gbàà gbò e bà palàge gbĩ́e lọa mm̀ ba õ̀òa bùlà.—Tóm 17:27; 2 Kọ́rìnt 1:3, 4.

 GE BUGI TOGÓ NYÒÒMÀ

Éé ní ea náa Bàrì à sọ̀tọ́ deè mòn tã̀àgã̀ ẽ?

Kpá Káí áálá nakà bíbvá lọl mm̀ kpá RÓM̀ 5:12 nè 2 PÍTÀ 3:9.