Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

Kà Lèlà Sĩ́ Mée Ní Ea Aa Deè Lẹ̀ẹ̀là Bel Ló Bàlà Booí É?

Kà Lèlà Sĩ́ Mée Ní Ea Aa Deè Lẹ̀ẹ̀là Bel Ló Bàlà Booí É?

É kọ ò bulà kọ à dú . . .

  • Bàrì?

  • gbò nvín nen?

  • sẹ̀ dõo na nèn e?

 NU E KPÁ KÁÍ KỌ́

“Ẹẹ Pọ́lọ́ Nená ní ea gé lẹẹ̀là bel ló bàlà booíé.”—1 Jọ́ọ̀n 5:19. “Sã́aná Bàrì beè dù . . . ge kyọ̀ sí bá tóm pọ́lọ́ nyómá.”—1 Jọ́ọ̀n 3:8.

NU E ŃNÍÁ É LÁÁ KỌ̀LÀ KILMA KIẼ́E OLO DÌ

Gè tú kalìbá bààmàtẽ́ nu ea kil ló gbò tã̀àgã̀ ea di mm̀ bàlàbooí. —Kùùà Nu 12:12.

Bug ea zógè kọ bàlàbooí ge láá nyãaá vaá dú lé.—1 Jọ́ọ̀n 2:17.

 É KỌ ÈÉ LÁÁ AADEÈ ZÌGÀ GÉ LÓ GBÒ NU E KPÁ KÁÍ KỌ́?

Ẽei, kọ̀láá bé ea kilkẽ náa boo béè tààkà bug:

  • Bẹ̀l Sétàn íè ge kyọ̀a sí. Jìhóvà a bééláfùl ge tú ke kùbmà nvee ló bẹ̀l Sétàn boo gbò nvín nen. Ẹlẹ a zígà zìgà ge “kyọ̀sí bá tóm Pọ́lọ́ Nyómá,” va tú kọ̀láá kà kpẹa ea aa ló tóm Sétàn lọl mm̀ gbõ̀òme.—Híbrù 2:14, New World Translation.

  • Bàrì a sa Jíìzọ̀s Kráìst kọ a bẹ̀l bàlà booí. Jíìzọ̀s ní ea palàge dú kà kèle ló nen ea gé bẹl nakà bàlàbooí ea dú kà pọ́lọ́, va à du nágé kùlù kúlú íé. Kilma kiée gè bẹ̀l Jíìzọ̀s dì, dìgà belí méné, Bàrì beè zìgà zìgà kọọ̀: “Ẹlẹ é íe tóèsan ló gbò e bà kil kẽ nè gbò tãa . . . Ẹlẹ gé duùlà ba ból nyíe lọl kè bá bíígáló nè zààlikẽ.”—Lé Sọ́l 72:13, 14.

  • Bàrì náa é láá kpọ́ kyáá bel. Kpá Káí aa deè kọọ̀ “Bàrì náaé láá kpọ́ kyáá bel.” (Híbrù 6:18) Tṍó e Jìhóvà zìgà zìgà kọ àé náà nìè enè íb nu, è palà ge dẹlẹ nyíe boo kọ à íè ge naaá! (Àìzáíà 55:10, 11) ‘Bàrì e gboó gé tú pọ́lọ́ nyómá ea bẹl bàlà booí lọ̀l.’—Jọ́ọ̀n 12:31.

 GE BUGI TOGÓ NYÒÒMÀ

É bàlàbooí é meà naà và tṍó ea ni dúgè tú a nen ea gé bẹ̀l lọ̀l ẹ?

Kpá Káí áálá nakà bíbvá lọl mm̀ kpá LÉ SỌ́L 37:10, 11 nè KÙÙÀ NU 21:3, 4.