Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Éé Ní Ea Dú Kpòkúm Nu Ea Ne Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíè Pá Tọ Ẹ́?

Éé Ní Ea Dú Kpòkúm Nu Ea Ne Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíè Pá Tọ Ẹ́?

É kọ ò bulà kọ à dú . . .

  • àé dú vùlè?

  • kpègè?

  • sẹ̀ dõonakà nué?

 NU E KPÁ KÁÍ KỌ́

“Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe á dìnè gbò e bà dã́ mon bel Bàrì vaá bà naa!”—Lúùk 11:28, New World Translationi.

NU E ŃNÍÁ É LÁÁ KỌ̀LÀ KILMA KIẼ́E OLO DÌ

• Kà kà vùlè.—Ẹ́fẹ̀sọ̀s 5:28, 29.

Kà kà fã̀dẽe.—Ẹ́fẹ̀sọ̀s 5:33.

Kàlé kpènà.—Máàk 10:6-9.

 É KỌ ÈÉ LÁÁ AADEÈ ZÌGÀ GÉ LÓ GBÒ NU E KPÁ KÁÍ KỌ́?

Ẽei, kọ̀láá bé ea kilkẽ náa boo béè bààkà bug:

  • Bàrì ní ea beè Nõo pátọẹ́. Kpá Káí kọ́ọ̀ Jìhóvà ní ea beè noo “kòláákà pátọ kọ á dìe. . . . ” (Ẹ́fẹ̀sọ̀s 3:14, 15, NW) Mm̀ dõòna sí deè, Jìhóvà ní ea beè nõo pátọẹ́. À náàà dú vóé?

    Bugitogó boo: Be ò géè dé gbele kpéè gá gyã́á váa ò gbí gè nyímá ló gbò nu e ba beè bùmàgì, mee ni eo m biináé? Òó biina nen ea beè bùl nuá.

    Tẽ̀ènè áá báá, ge nyimáló kà lélé nu ea ne ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe pátọ èe bííná lọl bá Jìhóvà, ea beè Nõo nòònù pá tọá.—Dèm nù 2:18-24.

  • Bàrì bulà nu ea kil ní ló. À dú nu e nyìmànù di m ge kọ pátọ á gbí dùùlàbátṍ Jìhóvà, e ẹlẹ beè nè mm̀ a Mon Bel. Ló éé? “Boo béè kọ à gé bulà nu ea kiliiló.” (1 Pítà 5:6, 7) Jìhóvà palàge bulà nu ea kil ní ló—vaá a dùùlà bá deè tṍ palàge dú lé lee lée!—Kìnabel 5, 6; Àìzáíà 48:17, 18.

 GE BUGI TOGÓ NYÒÒMÀ

Òó náàà kọ bé ò láá dú kà lé dóm, va, à bè tẹ̀ nè kàe?

Kpá Káí áálá nakà bíbvá lọl mm̀ kpá Ẹ́FẸ̀SỌ̀S 5:1, 2 nè KỌLỌ́SÌ 3:18-21.

Kpáá Nó Bọ̀ọ̀vẹ̀

GBÒ KPOO KPÁ NÈ, GBÒ BROKYỌ̀

Pá O Tọ É Láá Di Mm̀ Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe