Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

Éé ní ea dú Bon Méné Bàrì É?

Éé ní ea dú Bon Méné Bàrì É?

É kọ òó láá kọọ̀ à dú . . .

 • nu ea di ní nyie?

 • bel ea baatẽ nu e nen gbĩ́ ge kọ̀?

 • bẹ̀l ea di káála?

 NU E KPÁ KÁÍ KỌ́

“Ẹ̀ẹ̀ Bàrì ea di káálá é dómà enèkà bon méné e bà náaé kyọsí.” —Dányẹ̀l 2:44, New World Translation.

“À íe ènekà nvín e bà man nèi; bẹ̀l é díé boo gã̀nàgĩ bá.”—Àìzáíà 9:6.

NU E ŃNÍÁ É LÁÁ KỌ̀LÀ KILMA KIẼ́E OLO DÌ

 • Bẹl lélab dògò eaé láá dọ̀ bélè nè olo boo o lóó.—Àìzáíà 48:17, 18.

 • Mm̀ enèkà ãa bàlàboo ea gé dú, èé íe dùm ea gbõoma nè ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe.—Kùùà Nu 21:3, 4.

 É KỌ ÈÉ LÁÁ AADEÈ ZÌGÀ GÉ LÓ GBÒ NU E KPÁ KÁÍ KỌ́?

Ẽei, kọ̀láá bé ea kilkẽ náa boo béè bààkà bug:

 • Jíìzọ̀s beè zogè gbò nu e Bon Méné Bàrì é ḿm̀ mè. Jíìzọ̀s bee noòmà kọ̀ pá a gbò nyòòne nvée a tã̀àgã ló Bàrì kọ A Bon Méné á dù va bùlà Bàrì a naaá boo kunùkèí. (Máátìù 6:9, 10) Jíìzọ̀s beè zogè tẹlẹ bàlàkẽ bé e tã̀àgãló Bàrìa é ááá naa.

  Tõo ea beè di boo bala booiá, Jíìzọ̀s beè nè gyã́á gbò tákói, bó gbò zọ̀ló, vaá kẽee gbò e baè ù! (Máátìù 15:29-38; Jọ́ọ̀n 11:38-44) Dìbelí Nen eaé beè bẹ̀l Bon Ménéá, Jíìzọ̀s beè gbẹẹ sĩ́ zoge lénu e Bon méné a gé náa nè gbò nen e bàé di m.—Kùùà Nu 11:15.

 • Gbò dìtõ̀ò ea di bàlà booí nveè sãá tẽ́ kọ Bon Méné Bàrì gé vàlẹ̀bá dù. Jíìzọ̀s beè kọ gbẹésĩ́ kọ kọbéè Bon Ménéí kálá doma fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ló boo kunùkẽ̀í, bàlà booí gé mon tã̀àgã bá bé gím, kíi nè zùgà kunùkẽ̀.—Máátìù 24:3, 7.

  E mon gbò é dìtõ̀òá nieí. Vóá èé gbóó láá àgala boo kọ Bon Méné Bàrì é valẹ̀bá tú kùbmà nvee ló íb nagbò tã̀àgã̀í.

 GÈ BUGI TOGÓ NYÒÒMÀ

Dùm gé beè di naavàe kèbá bẹl Bon Méné Bàrì e?

Kpá Káí áálá nakà bíbvá lọl mm̀ kpá PSALM 37:29 nè ÀÌZÁÍÀ 65:21-23.