Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

É Kọọ̀ Gbò E Ba Beè Ù Gé Láá Kpáá Aa Deè Tõó Dùm Dõona Tóm?

É Kọọ̀ Gbò E Ba Beè Ù Gé Láá Kpáá Aa Deè Tõó Dùm Dõona Tóm?

É kọ òó láá naa . . .

  • ẽei?

  • ẽ́èẽ?

  • be à sẹlẹ?

 NU E KPÁ KÁÍ KỌ́

“Kẽ̀èà aa ke mà ú gé di.” —Tóm 24:15, New World Translation.

NU E ŃNÍÁ É LÁÁ KỌ̀LÀ KILMA KIẼ́E OLO DÌ

Nveè nyíe gbàà tṍó e gbò eo beè vulè ú.—2 Kọ́rìnt 1:3, 4.

Dì pọ́ì aa kè bá síìàpọ̀ ló lú.—Híbrù 2:15.

Kà kà ból dẽe sí gè gbáá zọ̀ gbò eo beè vulè e baẹ̀ ù gbáá ló dõò a tóm.—Jọ́ọ̀n 5:28, 29.

 É KỌ ÈÉ LÁÁ AADEÈ ZÌGÀ GÉ LÓ GBÒ NU E KPÁ KÁÍ KỌ́?

Ẽei, kọ̀láá bé ea kilkẽ náa boo béè tààkà bug:

  • Bàrì ní ea beè dèm di dùm ẽ. Kpá Káí kólí Jìhóvà Bàrì kolíe “kpò kúm dùm.” (Psalm 36:9; Tóm 17:24, 25) Nen ea beè nè dùm kọ̀láá nu e ba beè dèm ea di dùm ge láá òòmà dùm nvee mm̀ nen ea beè ù.

  • Bàrì beè kẽee gbò e baẹ̀ ú tṍó e kil nvéeá. Kpá Káí ne kpẹa aatáàkà níí ea beè naaá ló gbò nen—gbò ãa, gbò kà nen, pagbálà, nè pábia—e baẹ̀ òòmà vá kẽ nvee mm̀ dùm boo kunùkẽ̀í. Sìgà ọ̀và beè ú mm̀ pọ́ì ńkpúdẽè tṍó, sõò ene ọ̀và beè tõo mm̀ bànà ú tẽ́ni dee!—Jọ́ọ̀n 11:39-44.

  • À palàge lẹẹmá Bàrì ge gbáá naá dõòna tóm. Jìhóvà ọ́bvi ú; ẹlẹ ẹbvíe belí nen ọ́b. (1 Kọ́rìnt 15:26) Ẹlẹ íe “kà àgẹbá tan” ge bé nen ọ́bvi élbá, ge lọ̀l ú tení dú ló kẽeà ke mà ú. Ẹlẹ gbi gè òòmà kẽ gbò ea di mm̀ a bug váá mòn kọ ba tõo dùm boo kunùkẽi dõòna tóm.—Jóòb 14:14, 15.

 GÈ BUGI TOGÓ NYÒÒMÀ

Éé náa e bọọ ana váá ùe?

Kpá Káí áálá nakà bíbvá lọl mm̀ kpá JÉNESÌS 3:17-19 nè RÓM̀ 5:12.