Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 10 Nu Ge Nò

Òó Láá Naaà Nyimá ló Kà Kà Sĩ́ Deè Ge Fã̀ Bàrì E?

Òó Láá Naaà Nyimá ló Kà Kà Sĩ́ Deè Ge Fã̀ Bàrì E?

1. É kọọ̀ kóló tẽ̀ènè íb kà kà bõonatõ̀ò ní ea dì e?

“Ọẹi dẽe ló gbò e bà kpọ́ kyáá kọ baála gbò kọ́ bùlà Bàrì.”—MÁÁTÌÙ 7:15.

Jíízọ̀s beè noomà gbò ea ólò nyoonée nvée nu ea kuu áá kóló tẽ̀ènè íb kà kà fã̀. À dì belí èèlè ea fáálá nen nvee mm̀ dùm e bè naá tá. Jíízọ̀s beè kọọ̀: “Gbálà ńkem̀ gbò e bà gbĩ́ é èèlè a” mòn. (Máátìù 7:14) Bàrì tú áá kóló sĩ́deè fã́ ea dẹẹ̀a boo nu, e ńdẹ́ẹ̀ Moǹ bel ea dú Kpá Káí kọ́. Kọ̀láá kà gbò e bà gé fã Bàrì mm̀ kà kà sĩ́deè gbááló zìgà tẽ̀ènè kà nu.​—Bugi Jọ́ọ̀n 4:23, 24; 14:6; Ẹ́fẹsọ̀s 4:4, 5.

2. Éé ní e Jíízọ̀s beè kọ́ kilma ló gbò e bà náa fã́ Bàrì mm̀ kà kà sĩ́deè e?

“Baála kọ́ zaali kọ bà nyímàè ló Bàrì, sõò ba láb náa kọ́ vó.”—TÁÍTỌ̀S 1:16.

Jíízọ̀s beè ãanéi kọọ̀ gbò e bà kpọ́ kyáá kọ́ baa laà gbò kọ́ọ̀ bùlà Bàrì é beè kyọ̀ kà kà gbò nyòòne nvéè Kráìst. Be ò ẹb va, bé bà meà naa, bà sẹlẹ ló belí kà kà gbò e bà gé fã Bàrì. Bà kọ́ọ̀ baala gé nyòònèè nvéè Kráìst. Sõò, ò gé láá nyimá lèlà bé íb gbòí dì naa. Ò gé náà ã́ nyimá ẽ́? Áá kóló kà kà sĩ́deè fã̀ Bàrì ní ea íe kà kà gbò nyoone nvéè Kráìst e ba lé láb nè bá e bà náámá nu dọ́ bàlàkẽ dú léé.​—Bugi Máátìù 7:13-23.

3. Ò gé láá naà ã̀ nyimá ló kà kà gbò e bà gé fã Bàrì e?

Na bugi togó boo nakà vòò kà kpíi eé téní domá ló vaá nyimá va ló í:

  • Kà kà gbò e bà gé fã Bàrì é fãdẽè Kpá Káí dì belì Moǹ bel Bàrì. Bà ẹ́ piigà ge tõó dùm ea gbááló nu e Kpá Káí kọ́. Boo béè vó, kà kà fã̀ é dú kele ló fã̀ ea dẹẹ̀a boo gbò bug ea aa bá gbò nen. (Máátìù 15:7-9) Kà kà gbò e bà ẹ́ fã Bàrì náa ẽ náa nu ea dú kele ló nu e baala gé kọ́ gbò nen á naa.​—Bugi Jọ́ọ̀n 17:17; 2 Tímotì 3:16, 17.

  •   Kà kà gbò nyòòne nvéè Jíízọ̀s e nvee ká ló béè Bàrì ea dú Jìhóvà. Jíízọ̀s beè nvèè ká ló béè Bàrì tení dúló ge naa kọ gbọ̀ nen á nyimá bée á. Aẹ̀ nveèbá nè gbò nen kọ bà á nyimá ló Bàrì vaá noomà va kọ bà á bàn Bàrì kọ á naa kọ a bée á di káí. (Máátìù 6:9) Moní kà bõ̀ònaló fã̀ ní ea di kiẽ́e olo tõò ea ólò kọ́ nu ea kil ló béè Bàrì tẹlẹ bàlà kẽ ẽ́?​—Bugi Jọ́ọ̀n 17:26; Róm̀ 10:13, 14.

  • Kà kà gbò e bà ẹ́ nyoone nvéè Kráìst é kọ́ kpẹa ea kil ló Boǹ Méné Bàrì. Bàrì beè lẹ̀ẹ̀là Jíízọ̀s kọ á kọ́ lé kpẹa ea kuu Boǹ Méné á. Boǹ Méné Bàrì ní ea dú áá kọ́ló nu ea ne boldẽésí gbò nen é. Jíízọ̀s beè kilsĩ́ ge ló bel ea kil ló Boǹ Méné á dọ̀ deé ea ú. (Lúùk 4:43; 8:1; 23:42, 43) Aẹ̀ kọ gbò e bà gé nyoonèè nvée ẹlẹ é kọ́ kpẹa ea kil nagé ló. À íe nen ea iná ló olo vá à kọ́ nu ea kil ló Boǹ Méné Bàrì nè ni, moní kà bõ̀ònaló fã̀ ní eaẹ́ dú kọ nená ólò sìe?​—Bugi Máátìù 24:14.

  • Gbò e bà gé nyoone Jíízọ̀s náae dṹùnà nakà pọlọ bàlà booí. Ò gé láá nyimá ló gbò e bà gé nyoone nvéè Jíízọ̀s aaló ge kọ bà náaé zọ gbò nen dùla boo kpóó ge bẹ̀l nè ge nvègì tã̀àgã̀ zẹ̀ẹ̀ gbò nen. (Jọ́ọ̀n 17:16; 18:36) Ḿ dõòna kà dú ge kọọ̀, bà náaé zọ pá bàlà booí labví ba pọ́lọ́-pọ́lọ́ láb nè dùm e bà di m.​—Bugi Jém̀z 4:4.

  • Kà kà gbò e bàẹ́ nyoone nvéè Kráìst vulè ene mm̀ kele bá. Bà nó ge fã̀ dẽè gbò nen e bà aa kọ̀láá ketõ̀ò lọl mm̀ Moǹ bel Bàrì. Náa kaló béè kọ, lọ̀ sĩ́ deè fã̀ dì e bà tú agẹbá nvèèmà gĩ̀ sãa kúm gbò bégím ea gé béá gi mm̀ gbele tõ̀ò ketõ̀ò bàlà booí, kà kà gbò e bà gé fã Bàrì náa zigà ge naa vó. (Máíkà 4:1-3) Tãavó, bà tú ba tṍó nè kpègè nvee mm̀ ge nvèèmà bá nè ge sie kpóó ló dõòna gbò lọa mm̀ ba nyíe.​—Bugi Jọ́ọ̀n 13:34, 35; 1 Jọ́ọ̀n 4:20.

4. É kọ òó gbóó láá nyimá ló kà kà bõ̀ònaló fã̀?

Moní kà bõ̀ònaló fã̀ ní e dénè nu e bà nóòmà aa mm̀ Moǹ Bel Bàrì e? Ḿ moní ni ea nvèè ká ló béè Bàrì vaá vee kọ aa Boǹ Méné Bàrì ní eaẹ́ ne boldẽésí gbò nvín nen né? Moni kà bõ̀ònaló ní ea ólò vùlè gbò nen váá kìn ge bé bégím é? O bulà kọ vàẹ?​—Bugi 1 Jọ́ọ̀n 3:10-12.