Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Lé Kpẹa Ea Aa Bá Bàrì!

 8 Nu Ge Nò

Éé Nía Náa Bàrì À Sọ̀tọ́ Deè Pọ́lọ́ Nè Mòn Tã̀àgã̀ Kọ Á Dì E?

Éé Nía Náa Bàrì À Sọ̀tọ́ Deè Pọ́lọ́ Nè Mòn Tã̀àgã̀ Kọ Á Dì E?

1. Pọ́lọ́ beè dààà togó naa vàẹ?

Ge kọọ̀ Bàrì á sọ̀tọ́ deè kọ gbò nen á bẹ̀l mm̀ kà begè dẽè tṍó zógè kọ bà náaé láá lọ̀l tã̀àgã̀ ló gbò nen

Tṍó e Sétàn kpọ́ túá kà kyáá bel ní e pọ́lọ́ beè dàlà togó bã bàlà booí é. Tṍó e Bàrì beè dèm mee aẹ̀ beè nyómá tóm eaẹ gbõoma, sõò “náa beè zọ̀ kà kà bel dù.” (Jọ́ọ̀n 8:44) A beè ié tàn kọ bàá tú fã̀ ea kuu áá kóló Bàrì neè ẹlẹ. Sétàn beè kpọ́ kyáá bel nè túá kà pá bia ea kọlà Íìv, vaá tãgĩ́e bá kọ á gbanèè tṍ ló ẹlẹ èlmà Bàrì. Ádàm beè zọ̀ Íìv lọ̀l togó kèbá Bàrì. Béèlàfùl Ádàm ma beè gbóó domà mòn tã̀àgã̀ nè ú.​—Bugi Jénesìs 3:1-6, 19.

Tṍó e Sétàn beè kọ́ nè Íìv kọ á lọ̀l togó kèbá Bàrì, à géè dàlà togó gè tõó dùm ge bé uú boo gè kọ à lela ló Bàrì ge bẹ̀l. Gbele tõ̀ò gã́bug gbò nvín nen a gbááló Sétàn vaá kìn kọ Bàrì á gá bẹlẹ̀ẹ̀ va. Vóá à naa, Sétàn nía gbóó dú “nen ea gé bẹ̀l bàlà booí é.”​—Bugi Jọ́ọ̀n 14:30; 1 Jọ́ọ̀n 5:19.

2. É kọ à íe pọ́lọ́ ea beè di ló gbò nu e Bàrì beè dèm-mí?

Dénè nu e Bàrì beè dèm beè gbõoma. Gbò nen nè gbò nyómá tóm e Bàrì beè dèm beè sìm tùlà ge láá gbàn tṍ ló Bàrì mm̀ sĩ́deè ea gbõoma. (Dìtolónomì 32:4, 5) Bàrì bee dèmii vá à nèi íè lóó ge sà ge naa nu ea dú lé àbèè nu ea dú pọ́lọ́. Nakà íè lóó í néi deè ge zogè bée vulè Bàrì naa.​—Bugi Jém̀z 1:13-15; 1 Jọ́ọ̀n 5:3.

3. À náaà Bàrì à sọ̀tọ́ deè mòn tã̀àgã̀ tẹlẹ kátogóí é?

Aa tã́gíní tṍó e lọ̀l togó kè bá beè naa ã́ gbẹá mm̀ gònò Ídèna, Jìhóvà beè gbóó zẹ́ẹ́ sọ̀tọ́ deè kọ á dú gè bé uú boo a kpóó gè bẹ̀l. Éé nía náa à naa vó é? Aẹ̀ naa zogè kọọ̀ kọ̀láá bée bà piigà ge bẹ̀l naa e bá Bàrì á gé ló náaé léé ló gbò nen. (Ẹ̀klìzíástìs 7:29; 8:9) Tṍó e 6,000  gbáá e gbò nen ni toma dùm ni téní, nu ea silà aa m a palàge dọ bàlà kẽ. Gbò nen e baa ni bẹ̀l gáà laa lọ̀l bégim, pọ́lọ́ láb, pọ́lọ́ bèèla àbèè zọ̀ló.​—Bugi Jérèmáíà 10:23; Róm̀ 9:17.

Bẹ̀l Bàrì dú kele ló bẹ̀l gbò nen boo béè kọ́ọ̀ à léé ló gbò e bà tõó kèkè. (Àìzáíà 48:17, 18) Gbálà ńkem̀ tṍó ã̀ la, Jìhóvà gé nveè kùbmà ló kọ̀láá kà bẹ̀l gbò nen. Áá gbò e bà zigà kọ Bàrì á bẹlẹ̀ẹ̀ va níe bàẹ́ tõó boo kunù kẽ̀í ẽ́.​—Àìzáíà 11:9; Bugi Dányẹ̀l 2:44.

4. Éé níe ge kọ Bàrì ĩimà nu ne deè beele kọ é naa ẽ́?

Sétàn kọ́ọ̀ tọ́ọ̀ nen náaé láá nè fã̀ Jìhóvà lọl mm̀ õ̀òa bùlà. É Kọ aeẹ́ léémá ní ge zogè kọ níà kyáá bel? Ò gé láá naa vó! Ge kọ Bàrì ĩimà nuí ne deè kọ dénè bẹ̀ì é zogè ní ea léémái ea di gbàà beè bẹ̀l Bàrì àbèè níí gbò nen. Bée tõò dùm naa ní ea zógè ní e saà nèà ẽ.​—Bugi Jóòb 1:8-12; Próvẹẹ̀b 27:11.

5. Mósĩ́ deè ní eé láá sà Bàrì naamá Nen ea é Bẹlíí é?

Gbò béèlàful e neè zógè beè gbĩ́ì kọ Bàrì á bẹ̀lii àbèè née gbĩ́í kọ á bẹ̀lii naa

È gé láá sà Bàrì naamá Nen ea gé Bẹlíi tení dú ló ge nó nu ea kilíé ló vaá fã̀ ẽ belí bé e Moǹ bel Bàrì ea dú Kpá Káí kọ́ naa. (Jọ́ọ̀n 4:23) È gé láá kìn kọ Sétàn á gá bẹ̀lii bé è aaló gè bé boo bẹ̀l bàlà boo nè ge bé bégim belí bé Jíízọ̀s beè naa ã́.​—Bugi Jọ́ọ̀n 17:14.

Sétàn tú a kpóó naamá kọọ̀ gbò dùm e bè náa õoã̀, nè gbò láb eaẹ́ nvegì kom ló gbò nen á leemá va. Tṍó e beele kiǹ gbò lábví, Sìgà pá bẹẹ kóò nè pá bẹẹ vígà gé láá màgã̀i àbèè ge bé uu í boo. (1 Pítà 4:3, 4) Vóá, èé gbóó nè béèlàfùl. É kọọ̀ beele é gban tṍ ló gbò e bà vulè Bàrì? É kọọ̀ èé gban tṍ ló gbò a log e nyìmà nù nè vulè di m má? Be è náa vó, è zógè kọọ̀ Sétàn beè kpọ́ kyáá bel tṍó ea beè kọọ̀ tọ́ọ̀ nen náaé láá gbàn tṍ ló Bàrì tṍó ea taavà ge naavó.​—Bugi 1 Kọ́rìnt 6:9, 10; 15:33.

Vulè e Bàrì íé ló gbò nvín nen náa kọ é àgala boo kọọ̀ pọ́lọ́ nè mòn tã̀àgã̀ é beè iná kùbmà. Gbò nen e bà zigà kọ èèlè Bàrì ní ea lelàẹ vaá sàẹ kọ á bẹlee va boo é beè tó dèm boo kunù kẽ̀í dọ̀ dèdè mm̀ ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyie.​—Bugi Jọ́ọ̀n 3:16.