Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Lé Kpẹa Ea Aa Bá Bàrì!

 13 Nu Ge Nò

Éé Ní Ea Dú É Lé kpẹ̀a Ea Kil Ló Sĩ́deè Ge Nè Fã̀ ẽ?

Éé Ní Ea Dú É Lé kpẹ̀a Ea Kil Ló Sĩ́deè Ge Nè Fã̀ ẽ?

1. É kọọ̀ dénè sĩ́deè ge nè fã̀ dú gé lé?

À íe gbò e bà ólò logági kà kà bel e bà digagi mm̀ dénè bõ̀ònaló fã̀. À dú lé kpẹa kọọ̀ Bàrì mon dénè gbò á vaá à kpènà va. Sõò, à pàlàge dú pọ́lọ́ kọọ̀ baa tú gá gi sĩ́deè ge nè fã̀ siimá gĩ kele kele íb ból pọ́lọ́. (2 Kọ́rìnt 4:3, 4; 11:13-15) Kàsĩ́, kpẹá e bà kọ́ tẹlẹ bàlàkẽ zógè kọọ̀, sìgà gbò e bà di mm̀ gbele tõ̀ò bõ̀ònaló fã̀ a dalà togó sigi nen fẹ̀, ge fẹ́ gbò e bà di mm̀ zivèkà bon, ge bé bé gím, nè ge kuná gi gbò pánvín. Ẹ̀b bée ńníí palàge kyẽ́ gbò e bà gé fã Bàrì mm̀ kà kà bá naaà!​—Bugi Máátìù 24:3-5, 11, 12.

Kà kà gbò ge nè fã̀ ólò lèèlà Bàrì, boo tṍó e gbò e bà di mm̀ kyáá fã̀ ólò nagi gbò nu ea bẽ́é má ẽ. Kyáá fã̀ nóòmà gi nu e bè á gé gá gi mm̀ Kpá Káí, bii ló kyáá nòòmà nu ea kil ló Bàrì nè kilmà nàgé ló gbo e baẹ̀ ù. Sõò Jìhóvà gbĩ́ kọọ̀ gbò nen a nyimá kà kà bel ea kilìe ló ẹlẹ.​—Bugi Èzíkiẹ̀l 18:4; 1 Tímotì 2:3-5.

2. Éé ni ea dú lé kpẹa ea kil ló sĩ́deè ge nè fã̀ ẽ?

À dú nuù ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe kọọ̀ gbò bõ̀ònaló fã̀ e bà sẹlẹ ló ge vùlèe, vaá sõò, bà aa deè vùlè bàlà boò Sétàn náaé láá kẹlẹ Bàrì. (Jém̀z 4:4) Moǹ Bel Bàrì kólí dénè kyáá fã̀ kolíe “Gbele Bábilọn.” Bábilọn be bèè pọ̀b bon ea beè di deè kéléá kiẽ́e pọ́ló fã̀ beè dààà togó kà lèlà sĩ́ tṍó e tù múú dee Núà ã gé íná gé kùbmà. Gbálà ńkèm tṍó à la, Bàrì é tú bùló kyọ̀àsĩ́ tẹlẹ boo dénè bõ̀ònaló fã̀ e bà ólò kẹlẹ gbò nen vaá biigè gì va ló.​—Bugi Kùùà Nù 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

À íe gbele tõ̀ò lé kpẹa ea di di. Gbò e bà íe gi kilmà bùlà kẽ e bà di ḿ má èèlè nyíè zẹ̀ẹ̀ bõ̀òna ló gbò pọ́lọ́ fã̀ beeá tení ló nakà bàlà booí náa tá nyíè Jìhóvà. Ẹlẹ dì ea gé gbá íb gbò e bà dì naa vó tení domá ló ge noòmà va kà kà bel lí.​—Bugi Máíkà 4:2, 5.

 3. Éé níe gbò e bà íe kìlmà bùla kẽ ní náa ẽ́?

Kà kà fã̀ di ea gé gbá gbò nen

Jìhóvà ólò ẹ̀b nu ea kil ló gbò e bà vulè nu ea dú kà kà vaá à dú lé. À síè va kpóó ló kọ bàá aa mm̀ kyáá fã̀. À tan kọ̀láá nen ea vulè Bàrì ge nyaanà sìgà gbò a sĩ́deè tõo dùm kọ bé à léémá ẽ.​—Bugi Kùùà Nù 18:4.

Mm̀ túá gbò gbáá á mm̀ deè Jíízọ̀s a, é tṍó e gbò e baẹ̀ ié lé bùlà beè dã́ ẹẹ lé kpẹ̀aá lọl gã́ gbò tómá, ba beè tú ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe tuu má. Ba beè nó ãa sĩ́deè tomà dùm lọl bá Jìhóvà, naamá kà lé sĩ́deè tõma dùm ea íe tòm bùlà nè ẹ̀b dẽésĩ́ ea di nvée. Bà dú kà lé nu dòòmà bá nèà beele nieí boo béè kọọ̀ baala beè tú ẹẹ lé kpẹa á vaá bà gbóó tú Jìhóvà gyààma sĩ́ mm̀ ba dùm.​—Bugi 1 Tẹ̀sàlónaiká 1:8, 9; 2:13.

Jìhóvà ólò tú lè bùlà tuu má gbò e bà aa èèlè nyíè zẹ̀ẹ̀ kyáá fã̀ vaá nvee mm̀ ńdẹ́ẹ̀ bõ̀ònatõ̀ò e bà gé nè ẽ́ fã̀ a. Be ò túù lé kól e Jìhóvà kólí ni í, òó dú a kóò, bií ló ge di zẹ̀ẹ̀ gbò e bà gé ne fã̀ Jìhóvà mm̀ vulè, váá ò íe dùm e bè náa tá.​—Bugi Máàk 10:29, 30; 2 Kọ́rìnt 6:17, 18.

4. Mósí deè ní e Bàrì é náa kọọ̀ gbò e bà di dénè ke tõ̀ò á ié ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe ẽ́?

Bèèla bel ea di sĩ́ eaé beè gé dọ boo kyáá fã̀ níà lè kpẹ̀a. Àé táálá gbò nen lọl kè bá dii bọ́b beeá tení ló zivèkà bàlà booí. Tọ́ọ̀ tóm kyáá fã̀ náaé kpáá dàgẹ̀ nà gbò nen àbèè ge poó va. Kọ̀láá nen ea di dum tṍóá gé gbóó dú gbò e bà gbáá ló mm̀ ge nè fã̀ áá kóló kà kà Bàrì.​—Bugi Kùùà Nù 18:20, 21; 21:3, 4.