Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Lé Kpẹa Ea Aa Bá Bàrì!

 15 Nu Ge Nò

Éé Ní Ea Náa Vaá À Dú Bíi Kọ Ó Kilsĩ́ Ge Nò Ẽ?

Éé Ní Ea Náa Vaá À Dú Bíi Kọ Ó Kilsĩ́ Ge Nò Ẽ?

1. Mósĩ́ deè níe bé ò kilsĩ́ gè nó Kpá Káí àé nveè bá nè ni ẽ́?

Tọ́ọ̀kà bàà-bàà bùlà á gé ló ge lọ́ ló kẽ ẹ̀b gì gbò túá kpãà nòòmà nù ea dìgagi mm̀ Kpá Káí é síè ni kpóó ló kọ ó vùlè Jìhóvà. Èé íè ge siá kpóó ló kọ bé é vùlèí, palàge agaló. (1 Pítà 2:2) Ò ẹ̀b deésĩ́ gè tõó dùm e bè náa tá dẹẹ̀a boo gè kilsĩ́ ge olòó dũ̀ùà bã kpàn Bàrì tení domá ló gè olòó nó a Moǹ bel.​—Bugi Jọ́ọ̀n 17:3; Júùd 21.

Boo tṍó e o nyìmà nù ea kil ló Bàrì dì ea gé bọọá, o zìgà é kpáá aga ló. Zìgà é nveè bá nè ni kọ ó naa nu ea léémá Bàrì. (Híbrù 11:1, 6) Àé síè ni kpóó ló kọ ó ọgá vaá nyaa á tõó mm̀ dùm ea é nveè bá nè ni.​—Bugi Tóm 3:19.

2. Mósĩ́ deè níe nyìmà nù eo íè kilma ló Bàrì é nveè bá nè dõòna gbò e?

Òó gbóó láá dú kà díì-díílá kóò Jìhóvà

Mm̀ bé ea lelà naa, à é léémá ni ge kọ́ sìgà nu e olo beè nò tú nè dõòna gbò—à ólò leemá dénè bẹ̀ì ge olòó kọ lé kpẹa. Boo tṍó eo gé kilsĩ́ gè olòó nó Kpá Káí, òó gbóó láá tú Kpá Káí bààmà tẽ́ ńdóò zigà eo íè kilmaló Jìhóvà nè ẹẹ lé kpẹ̀a á.​—Bugi Róm̀ 10:13-15.

Gbele tõ̀ò gbò nen dàlà togó lọ̀l ló ge kọ́ lé kpẹa á nè pá ba kóò nè ba vígà dúá gbàà. Tú kalì-kalì bá naamá. Tãá eo kọ́ọ̀ nè va kọ ba fã̀ dú lọ̀, kọ nu ea kil ló gbò zìgà nù Bàrì nè va. Ńdõòna kà, á gá tá ní nyíe kọọ̀ lé láb eo lábvì ólò bọ̀ọ̀gẹ̀ leemá gbò nen èlmà bel eo lóò.​—Bugi 2 Tímotì 2:24, 25.

3. Moní kà gbaa ló ní olo gé láá ie kilma ló Bàrì e?

Ge nó Moǹ bel Bàrì é nveè bá nè ni kọ ó kpáá palàge nyimá ló Bàrì. Mm̀ tṍó ea gé dú, òó gbóó láá palàge dú kà díì-díílà kóò Jìhóvà. Ò gé láá gbóó dì nèe dì belí ene nen eo di mm̀ a bõ̀ònatõ̀ò.​—Bugi 2 Kọ́rìnt 6:18.

 4. Ò gé láá sìm kilsĩ́ naaà ẽ?

Ò nyìmà nù ea kuu Bàrì gé láá bọọ dọ ló tení dú ló gè nó Moǹ bel Bàrì. (Híbrù 5:13, 14) Kọ́ nè ene Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà kọ á zọẹ̀ ni noà ẽ̀ Kpá Káí tení dú ló ge nó kpá ea kọlà: What Does the Bible Really Teach? Òó mon kọọ̀ bé eo gé nó Kpá Káí kilma sĩ́ naa, bé o didùm gé dú lé naa ẽ́.​—Bugi Psalm 1:1-3; 73:27, 28.

Lé kpẹa í aa bá Jìhóvà ea dú Bàrì ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe. Ò gé láá palàge dũ̀ù ã̀ bã ẽ́ kpàn tení dú ló gè bã kà kpàn gbò e bà gé sítóm nèe. (Híbrù 10:24, 25) Be ò kilsĩ́ ló gè pììgà ge naa nu ea léémá Jìhóvà, òó gbóó teá tùlà ge ié kààà dùm ea dú dùm e bè náa tá. Vó à naa, ge bã kpàn Bàrì nía dú kà lé nu ea tõo lọ̀l vaá à lee eo gé láá naa ẽ́.​—Bugi 1 Tímotì 1:11; 6:19.