Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Lé Kpẹa Ea Aa Bá Bàrì!

Bé Eé Láá ié Bélè Lọl ló Na kà Broshọ̀í naa

Bé Eé Láá ié Bélè Lọl ló Na kà Broshọ̀í naa

Nakà broshọ̀í gé válẹ̀ ní ló ge nó nu lọl mm̀ Kpá Káí ea dú Moǹ bel Bàrì. Gbò kiée bà kólígi ea dìgagi ke kùbmà buù buù kpòá gé dobá kĩ ea di mm̀ o Kpá Káí eo gé láa bugi vaá ò mon ààla gbò bíb e bà émí bilè-á.

Lọ́ló kẽ bugì togó boo bée gbò kĩ eo bugì gi mm̀ Kpá Káí-á aalá gi gbò bíbví naa. Àẹ́ léémá kọ̀ láá kà Nen Ditõ̀ò Jìhóvà eo monì gé nveèbá nè ni kọ ó bugi togó boo nu e gbò ketõ̀ò Kpá Káí eo bugìí á kọlà.​—Bugi Lúùk 24:32, 45.

Nvèè kpíí ló: Gbò e baẹ̀ emí kọ̀láá kà kpá e bà kólí mm̀ nakà broshọ̀í dú Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà.