1. À náà à dú bíi kọ bàá tulèi é?

Mósĩ́ deè ní e log Bàrì gé láá nvèè bá nèi kọ é gá naa nu e bẹẹ dùm gé bã́ kè bá gẹẹ-gẹẹ ló é?—PSALM 36:9.

Nen eaẹ̀ Dèmii nyimá nu èl beele. À ẹb nu ea kilii ló belí Tẹ̀ ea vulèi. Bàrì náa gbĩ́ nágé kọ é tõó boo bẹẹ lóó aa lẹ̀ẹ́ ẹ́ kè kẽ. (Jérèmáíà 10:23) Vóá, dì belí bé ea ólò dì bíi ló ńkpílí nvín kọ a tẹ̀ nè a kà á tulèè e naa á, bé e dénè beele íè bíí ló kọ Bàrì á túlèi naa ẽ́. (Àìzáíà 48:17, 18) Gbò log ea di mm̀ Kpá Káí dú nènù ea aa bá Bàrì ea túlèi.​—Bugi 2 Tímotì 3:16.

Gbò log Jìhóvà nè gbò nu e nóò lọl mm̀ a log nóòmài kà lé sĩ́deè ge tõ̀òma dùm kátogóí vaá dòbá bé eé láá naa ié dùm e bè náa tá dì deèsĩ́. Tã́gíní bé e Bàrì nía beè dèmii ã́, à palàge lèlà kọ é tú ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe tuumá bé ea gé túlèi naa.​—Bugi Psalm 19:7, 11; Kùùà Nù 4:11.

2. Mósĩ́ deè ní e moǹ bel Bàrì túléi é?

Sìgà gbò kà kà bel ea di mm̀ Kpá Káí dobá nu e Bàrì gbĩ́ kọ é naa kèbá kele kele íb ból dìtõ̀ò. (Dìtolónomì 22:8) Na gbò log gá lele tọ kọ nu eé náa kèbá ene ene íb dì tõ̀ò. É íè ge tú bug togó ee íè dãamá tẽ́ ló nu e Kpá Káí kọ é naa. (Próvẹẹ̀b 2:10-12) Belí nu dòòmà bá, Kpá Káí nóòmài kọọ̀ dùm dú nènù ea aa bá Bàrì. Nakà õ̀ò ã tẽ́ kà kà belá gé láá kpènai gbẹá kè tóm, mm̀ bẹẹ be nè tṍó e gé sí kyẽè. Níí gé gbóó nvèè bá nèi kọ é gá tú bẹẹ dùm àbèè níí dõòna gbò nvee kè bà gẹẹ-gẹẹ ló.​—Bugi Tóm 17:28.

3. Moní kà bàà kà log ní ea palàge bọọ ẹ́?

Jíízọ̀s beè ló bel ea kil ló bàà kà log ea palàge bọọ. Ḿ túá kà kọ́ bùlà eaẹ naa kọ gbò nen á di dùm— ea dú gè nyimá ló Bàrì, ge vùlè e nè ge fã̀e mm̀ bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo. Túá kà logí bọ́ló ge nvee mm̀ kọ̀láá kà nu e gbĩ́ì ge  naa. (Próvẹẹ̀b 3:6) Gbò e bà tõó mm̀ dùm ea gbáá ló logí é dú kóò Bàrì. Bàẹ́ íe ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe vaá tõó dùm dọ̀ dèdè.​—Bugi Máátìù 22:36-38.

Nía égè bàà kà logí gé nveè bá nèi kọ dõòna gbò nè bẹ̀i é vùlà. (1 Kọ́rìnt 13:4-7) Ge tú nía égè bàà kà logí siimá tóm, dú ge kọọ̀ èé nó bé e Bàrì ólò zọ̀ gbò nen naa ã́ nu naa.​—Bugi Máátìù 7:12; 22:39, 40.

4. Mósĩ́ deè níeé íe bélè lọl ló gbò log e Bàrì nè ẽ́?

Log Bàrì nóòmà bé e vulà gé láá gbá pá tọ naa. (Kọ́lọsì 3:12-14) Moǹ bel Bàrì kpenà nàgé pá tọ tení dú ló gè noomà va dõòna kà nu ea é túlè va—níà ge kọ gbò e baè ilá dú dóm nè va á gá sọ̀ bá ene lee.​—Bugi Jénesìs 2:24.

È gé láá kpènà nu e íè nè bẹẹ bug é beè náa gbò nu e Kpá Káí nóòmà. À ólò leemá gbò e bà tõó dùm ge ló kà kà bel nè ge sítóm agẹlẹ bá dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa. (Próvẹẹ̀b 10:4, 26; Híbrù 13:18) Moǹ bel Bàrì nóòmà nài gé kọọ̀ kùmà dẽè nu ea palàge bọ́ló á gbõomáí ló vaá bẹẹ gbaaló kilma kiẽ́e Bàrì di á bọọ í ló èl gyọ́.​—Bugi Máátìù 6:24, 25, 33; 1 Tímotì 6:8-10.

Ge tõò dùm belí bé e Kpá Káí kọ́ naa gé náa kọ é ié válá kpáló. (Próvẹẹ̀b 14:30; 22:24, 25) Dìbelí nu dòòmà bá, ge gbàn tṍ ló log Bàrì ea kọ́ é gá ṍ míí tẽeá dẽe é kpenài lọl bá pọ́lọ̀ kom eaẹ́ fẹ́-i nè búa ló nu. (Próvẹẹ̀b 23:20) Jìhóvà sọtọ́ deè nen kọ àé láá ṍ míí ea ólò láá tení dẽè nen, sõò á dú gbálà ńkem. (Psalm 104:15; 1 Kọ́rìnt 6:10) Gbò log Bàrì dọ bélè nèi tení dú ló ge noomài kọ é ọẹ̀ dẽe ló bée lábví láb nè bé e bugi togó naa. (Psalm 119:97-100) Sõo, kà kà gbò e bàé nyoone nvéè Kráìst náa ólò gban tṍ ló Bàrì boo béè áá kóló bélè e bàẹ́ íe lọl ló. Bà gban tṍ ló boo béè ge nvèè ká ló Jìhóvà.​—Bugi Máátìù 5:14-16.