1. É kọ Bàrì ólò aalá dénè tã̀àgãló?

Bàrì kólí dénè gbò nen e bà di kọ̀láá ketõ̀ò kọ bàá dũ̀ùãẹ̀ bãà ẽ́ kpàn tení dúló tã̀àgã ló. (Psalm 65:2) Ẹlẹ náa ólò tú dénè tã̀àgã ló àbèè ge aalá. Dìbelí nu dòòmà bá, Bàrì náa ólò dã́ tã̀ã̀gã ló nen ea bíìgè ló a va. (1 Pítà 3:7) Nagé, tṍó e pá nviń Izral beè kilsĩ́ ge naa nú ea dú pọ́lọ́, Bàrì náa beè zìgà ge aalá ba tã̀àgãló. Mm̀ kà kà,tã̀àgãló dú nèà deè ea neài.Náa kaló béè kọọ̀ vó, Bàrì é tú nágé tã̀àgãló gbò e baè sí agẹ bá pọ́lọ é bè bà ọ́gá aaló ba pọ́lọ́.​—Bugi Àìzáíà 1:15; 55:7.

2. Mósĩ́ deè nía bọ́ló kọ é tã̀àgã ló Bàrì e?

Èé tãagã ló má áá nen ea beè dèmii ea dú Jìhóvà. (Máátìù 4:10; 6:9) Nagé, tã́gíní bé e bè née gbõomàa, èé tãàgaló Bàrì tení dúlo béè Jíízọ̀s boo béè kọọ̀ a beè ú boo bẹẹ pọ́lọ́. (Jọ́ọ̀n 14:6) Jìhóvà náa gbĩ́ kọ tṍó e gé tãagã̀è ẽ́ ló, é òò a boo tã̀àgãló e ba beè emí sẹlẹ́ kẽ. Tãavó, à gbĩ́ kọ e tú bẹẹ bugi togó nè bée nu tọai ló naa nvee mm̀ bẹẹ tã̀àgaló.​—Bugi Máátìù 6:7; Fílipàì 4:6, 7.

Nen eaè dèmii ólò dã́ bã̀àna tã̀àgãló e tãàgã̀ mm̀ bẹẹ nyié. (1 Sámuẹ̀l 1:12, 13) Bàrì kólíi kọ é tã̀àgã̀ẽ́ ló kọ̀láá tṍó, dì belí tṍó e ã́à ã kẽ̀è ã aa dáá, tṍó e gé dáá bílá dee, tṍó eé gé dé gyã́á nè tṍó e tã̀àgã̀ bã́i ló.​—Bugi Psalm 55:22; Máátìù 15:36.

3. Éé niá ólò naa kọ gbò e bà gé nyoone nvéè Kráìst à gbá bõoná nó nu ẽ́?

Náa válí ge dũ̀ù ã̀ bã kpàn Bàrì boo béè kọọ̀ è tõò zẹ̀ẹ̀ gbò nen e bà náa dẹlẹ nyíé boo Bàrì vaá á zìgà nu gé dòmà fẹ́ẹ́ fẹè ló boo kunù kẽ̀í dú nuù mang lóó va. (2 Tímotì 3:1, 4; 2 Pítà 3:3, 13) Voá, à dú bíi kọ é zọ̀ pá bẹẹ gbò vígà e gé gbá fã̀ Bàrì gbaá ló kọbé bà síèi kpóó ló, vaá baala íe nagé bíi kilma ló beele.​—Bugi Híbrù 10:24, 25.

 Ge zọ̀ gbò e bà vulè Bàrì gbaáló nveè bá nèi kọ é dũ̀ù ã bã kpàn Bàrì. Ge sigá gi nònù Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà gé náa kọ é ié sìà kpóó ló aa ló bée dõòna gbò dẹlẹ nyíé boo Bàrì naa.​—Bugi Róm̀ 1:11, 12.

4. Mósĩ deè ní oó láá dũ̀ù ã̀ bã kpàn Bàrì e?

Òó láá dũ̀ù ã̀ bã kpàn Jìhóvà tení dúló ge bugi togó boo gbò nu eo ni nó lọl mm̀ Kpá Káí ea dú a Moǹ bel Bàrì. Zẹ́ẹ́ ni bugi togó boo nu e olo gé láá nó lọl ló gbò tóm e ẹlẹ beè sì, bé ea néi dùùlà bá deè tõ naa nè gbò nu ea zigà nèi. Ge tã̀àga ló Bàrì nè ge bugi togó boo gbò nùí gé náa kọ nyíéi á ẹẹ ló íb bée Bàrì vulèi vaa nyimá nu naa.​—Bugi Jóshùà 1:8; Psalm 1:1-3.

Áá kóló tṍó eo dẹlẹ̀ nyíe boo Bàrì vaá àgala boo nu ea kọ ní eo gé láá dũ̀ùà bã̀é kpàn ne. Sõò ge dẹlẹ nyíé boo nuí belí nu ea di dùm ea íe bíi ló gè dé nu. Ò gé láá olòó tẹlẹ ló íb bé eo dẹlẹ nyíé boo Bàrì naa tení dúló ge bugi togó boo gbò nu ea náa kọ ó zìgà gbò nu eò zìgà ló á.​—Bugi Máátìù 4:4; Híbrù 11:1, 6.

5. Mósĩ́ deè ni e ge dũ̀ùà bã kpàn Bàrì é dọ béle nè ni ẽ́?

Jìhóvà ólò ẹ̀b nu ea kil ló gbò e bà vulè ẹlẹ. Àẹ́ láá kpènà va lọl bá kọ̀láá kà nu ea gẹ́ẹ̀ láá tãagẽ ba zìgà nè ba gè ẹ̀bdẽesĩ́ ge ié dùm e bè náa tá. (Psalm 91:1, 2, 7-10) À ãanéi kọ é aa mm̀ gbò láb eaẹ́ náa kọ kpáló í á zọ̀ vaá nyíéi biilà. Jìhóvà nóòmài ká lé bé eé tõóo dùm naa.​—Bugi Psalm 73:27, 28; Jém̀z 4:4, 8.