1. Éé ní ea beè naa váà Bàrì à bõònè ló pá Izraẹ̀l deè kéléá ẹ́?

Bàrì beè bõonè ló mana-mana ea aa mm̀ bẹẹ nómá tẹ̀ Ébrahám̀ kọ bàá dú enekà dó, à gbóó tu gági log nè va. A beè kolí dó á kolíe “Izraẹ̀l.” À gbóó tú e naa má kpò kúm̀ kà kà fã̀ nè a moǹ bel. (Psalm 147:19, 20) Naa níe gbò ea aa mm̀ dénè dó é láá ié dọ̀ bélè ea aa ló Izraẹ̀l.​—Bugi Jénesìs 22:18.

Bàrì beè sà pá Izraẹ̀l kọ bàá duè pá a gbò neǹ ditõ̀ò. Ba nòòtẽ́ nómá zógè bée gbò nen beè olòó ié dọ̀ bélè naa boo béè kọ bà gban gi tṍ ló log Bàrì. (Dìtolónomì 4:6) Boovó, tení domá ló pá Izraẹ̀l, dõòna gbò beè gbóó láá nyimá ná gé ló kà kà Bàrì.​—Bugi Àìzáíà 43:10, 12.

2. Éé ni ea náa besĩ́ bà bõonè ló kà kà gbò e bà gé Nyoone Nvéè Kráìst e?

Tṍó e sìgà tṍó ni téní, pá Izràẹl beè naa nu ea bẽémá Bàrì, váà Jìhóvà à gbóó tú bõ̀ònaló Gbò e bà gé nyoone nvéè Kráìst nyaamá ló é dó á. (Máátìù 21:43; 23:37, 38) Kátogóí, tãá e a kpáá tu tú pá Izraẹ̀l, kà kà gbò e bà gé nyoone nvéè Kráìst níe bà dú gbò neǹ ditõ̀ò Jìhóvà ẹ.​—Bugi Tóm 15:14, 17.

Jíízọ̀s beè bõonè ló pá a gbò nyòòǹe nvée kọ bàá gbĩ́ gbò nyòòne nvée lọl mm̀ dénè dó. (Máátìù 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Nakà tómí a palàge sìm kilsĩ́ kátogóí, ea dú dee-deè nvéè nakà nòò kúù nu í. Gbàà dénè tṍó e gbò nen ni toma dùm, kátogóí ní ea dú tṍó e Jìhóvà ni bṍònè ló gbele tõ̀ò gã gbò nen lọl mm̀ dénè dó nvee mm̀ kà kà fã̀ ẽ. (Kùùà Nù 7:9, 10) Bà lọ́ ló kẽ bõonè ló kà kà gbò e bà gé nyoone nvéè Kráìst kọ bàá bõonáló, siè kpóó ló, vaá nvèè bá nè ene. Bà ólò ié tẽ̀ènè íb nòònù ge noomá Kpá Káí gbẹá gí mm̀ ba nònù, beeá tení ló zivèkà bàlà booí.​—Bugi Híbrù 10:24, 25.

 3. Bõ̀ònaló Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ea di mm̀ beléè deeí beè dààà togó naa vàẹ?

Àà gé dààà togó gbáá 1870 à íe gbálà ńkem̀ gã́bug gbò ge nó Kpá Káí e baẹ̀ gbóó dàlà togó pẹ̀tẽ́ gbò kà kà ea dìgagi mm̀ Kpá Káí e náa è dọ na bàlàkẽ kpã́á dee tẹlẹ bàlàkẽ. Baala beè nyimá kọọ̀ Jíízọ̀s beè bõonè ló gbò e bà ẹ́ nyoonèe nvée kọ bàá kọ́ kpẹa, boo vó, ba ẹ̀ gbóó dàlà togó ge kọ́ kpẹá ea kil ló Boǹ Méné Bàrì beeá tení ló zivèkà balà booí. Mm̀ gbáá 1931 ba ẹ̀ gbóó kọ̀là Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà.​—Bugi Tóm 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Íb mó bá níe Gbò Nenditõ̀ò Jìhóvà ólò noòmà nu ẽ́?

Mm̀ túá gbò gbáá á, Gbò e bà géè tulè tóm gbò nyòòne nvée Kráìst e baẹ̀ tú Jíízọ̀s naamá Neǹ tùle beè tõó ene ketõ̀ò váá gbò bõ̀òna tõ̀ò e bà di dénè ketõ̀ò beè ié dọ̀ bélè lọ̀l vá ló. (Tóm 16:4, 5) Tẽ̀ènè íb sĩ́deèá e deè nieí, Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà e bà di zivèkà bàlàbooí ie dọ̀ bélè ea aa ló Gbò Ge Tulè Tóm e bà dú gbò kànen e togó va ni palàge sìm tùlà nu. À ólò tulè bée tọọ̀ tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ea dì gagi buù kà bálásĩ́ gé tàb bel, emí, nè ge dõgi kpá eaẹ́ el ló 700 dém bel. Ge naa vó é gbóó naa kọọ̀ Gbò Ge Tulè Tómí a gbòò láá tú Kpá Káí naamá nu sìà kpóó ló nè tùle nèà gã́bug bõ̀ònatõ̀ò eaẹ́ el ló 100,000 bõ̀ònatõ̀ò beeá tení ló zivèkà balà booí. Mm̀ buù kà é bõ̀ònatõ̀òí, gbò gbálà e bà sim tùlà sìgà kúù Kpá Káí sí tóm dì belí gbò kànen, àbèè gbò kùdẽéló. Mm̀ vulè gbò gbálàí ólò palàge kpoogè dee ló gbò naanà ból Bàrì.​—Bugi 1 Pítà 5:2, 3.

Bà lọ́ ló kẽ bõonè lò Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà naaníe bàẹ́ kọ́ ẹẹ lé kpẹ̀aá nè ge gbĩ́ gbò nyòòne nvée. Dìbelí bée gbò tóm beè naaá, è ólò kọ́ kpẹa aa tọ dọ tọ. (Tóm 20:20) È ólò noo nagé ge zọ̀ gbò e bà íe kà lé bùlà nyòòmà kà kà belá noá Kpá Káí. Sõò, Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà níì pọ́ì ḿbõ̀ònaló nì. È dúù pá tọ ea íe Tẹ̀ ea vulè va. È dúù pá vígà pá gbálà nè pábia e bà ólò vùlè ene nè ene. (Tẹ̀sàlónaiká 1:3) Tã́gíní bée bà lọ́ lọ́ kẽ noo níí pá gbò Jìhóvà kọ bàá naa nu ea leéémá Bàrì nè ge nvèè bá nè dõòna gbò a, baala níe bà dú pá tọ e bà palàge ié ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe deèsĩ́ mm̀ nakà bàlà booí é.​—Bugi Psalm 33:12; Tóm 20:35.