Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 2 Nu Ge Nò

Mée Nía Dú Bàrì E?

Mée Nía Dú Bàrì E?

1. A náa-ã̀ á bọ́ló kọ é fã̀ Bàrì e?

Kàkà Bàrì nía dem dénè nu ea dì e. Ẹlẹ náa íe dàlà tógó váá náaé íé ke kùbmà. (Psalm 90:2) Ẹlẹ ni e gbò lé kpẹa ea di mm̀ Kpá Káí-i Aà báẹ́. (1 Tímotì 1:11) Tã́gíní bée Bàrì ní ea náa kọ é di dùm-ma, à bọ́ló kọ é nè fã̀ áá ẹlẹ.​—Bugi Kùùà Nù 4:11.

2. Éé ní è Bàrì dú é?

Tọ́ọ̀ nen gáà zẹẹ mòn Bàrì boo béè kọọ̀ Bàrì di mm̀ Nyómá. Níí tõó dọ̀ ge kọọ̀, ẹ̀ẹ̀ níí gbò nu ea didùm e bà monmà dẽe ea di boo kunùkẽ̀í. (Jọ́ọ̀n 1:18; 4:24) Náa kàló béè kọọ̀ vó, gbò nu e Bàrì beè dèmgì náa kọ é nyimáló gbò kpãa e ẹlẹ íe. Belí nu dòòmà bá, kele kele íb súúté nè gbò fàlá và (dúá-dúá té) e mongì kọ́ nèi kọ Bàrì íe vulè vaá nyimá nu. Bé bàlà booí bọọ́kà naa zógèí kọ Bàrì íe kpóó.​—Bugi Róm̀ 1:20.

Èé láà kpáá nó tõ̀ò nu ea kil-ló íb nen e Bàrì dú tení dú ló ge nó Kpá Káí. Belí ge doolé ló, Kpá Káí kọ gbò nu ea léémá Bàrì nè gbò nu ea bẽ́é má ẽ. À kọ́ íb bá ea ólò sẹ̀ẹ̀mà gbò nen nè bé ea ólò lábví láb naá kè bá kele kele íb dìtõ̀ò.​—Bugi Psalm 103:7-10.

3. É kọ Bàrì íe bée?

Jíízọ̀s beè kọọ̀: “Bẹẹ Tẹ̀ e o di káála, ka á di ló o bée ea di káí.” (Máátìù 6:9) Náa ka ló bée kọọ̀ Bàrì íe gi gbele tõ̀ò sòbée, kà ńdẹ́ẹ̀ bée dú kóló tẽ̀ènè kà. Buù kà dém bel kolmáé kele kele bá. Mm̀ démbel Bèkée, bà kólíe “Jìhóvà.” Sõò sìgà gbò kólíe “Yáhwèh.”​—Bugi Psalm 83:18.

Ba a tú béè Bàrì lọ̀l mm̀ gbele tõ̀ò Kpá Káí vaá tu gágĩ sò bée ea kọlà Nen ea Íéi àbèè Bàrì nyaàmá gĩ́ ló. Sõò tṍó e baè emí Kpá Káí, béè Bàrì beè ẽá mm̀ nu ea tóólá 7,000 tóm gbò. Jíízọ̀s beè naa kọ gbò nen á nyima béè Bàrì tṍó eaẹ̀ noomà nu gbò nen ea kuu Bàrì.​—Bugi Jọ́ọ̀n 17:26.

 4. É kọ Jìhóvà ẹb gé nu ea kilí ló?

Bàrì dĩ̀ ea gé náa nu eaẹ́ lée-í ló mm̀ begè dẽe tõó beli nakà tẹ̀-í

É kọ mòn tãàgà e gbele tõ̀ò nen dì báí zógè kọ Jìhóvà dú Bàrì e bè náa ẹb nu ea kilíí ló? Sìgà gbò tú e kọ Bàrì náa kọ é mòn tãàgà naamá sĩ́deè ge ẹ̀bmài, sõò níí náa dú kà kà naavó.​—Bugi Jém̀z 1:13.

Bàrì beè nveè ká ló gbò nen mm̀ ge sọ̀va bá kọ bà á sà nu èbàẹ̀ naa. É kọ náa léémái kọ é ié lóó ge sà nèà ge sítóm nè Bàrì lẹì? (Jóshùà 24:15) Sõò gbele tõ̀ò nen sa nèà ge naa pọ́lọ́ nu lọ́ dõòna gbò. Á gbóó naa kọ mòn tãàgã̀ á zoogá dénè ketõ̀ò. À ólò kyẽ́ Jìhóvà ge mòn tṍó e nen sĩ́ pọ́lọ́ dõòna nen naa-ĩ́.​—Bugi Jénesìs 6:5, 6.

Jìhóvá dú Bàrì ea bulà nu ea kilíí-ló. À gbí kọ dúm á lee-í ló. Àẹ́ beè gé lọ̀l mòn tãàgã̀ gbálá ńkém tṍó ã̀ la, bííló gbò è bà gé nveè tãàgã̀. Lèlà kátogóí, a ié lé bùlà ea di nvée à gé aaló kọ mòn tãàgã̀ á zẹ́ẹ́ dì. Èé beè nónu ea náa váá a naavó boo 8 kpò Nònù mm̀ kpá-í.​—Bugi 2 Pítà 2:9; 3:7, 13.

5. Mósĩ́ deè ni eé láá kpáá dũ̀ùã̀ bã kpàn Bàrì e?

Jìhóvà kólíí kọ e bãà é kpàn loè bel neè-e tenmá ló tãàgã̀-ló Bàrì. Buu buù bẹ̀ì léémá ẽ. (Psalm 65:2; 145:18) À tàn-née ge iá ló pọ́lọ́ nei. Ká bè e lọ́-ọ̀ sigà tóm, a nyíma tõó e gé pííga boo ge naa nu ea léè maẽ́. Vó à naa, náa kaló béè kọ née gbõòmà, èé láá bã kà kpàn Bàrì.​—Bugi Psalm 103:12-14; Jém̀z 4:8.

Tã́gíní beé Jìhóvà nia naa kọ e di dùm-ma, à bọ́lọ́ kọ é vule ẹlẹ èlmà bé e vulè dõòna gbò naa. (Máàk 12:30) Kọ̀láá tõó eo zógè kọ o vulè-e Bàrì tení dúló ge kpáá nó nu ea kil-líé ló váá naa nu ea gbí kọ ó naa òó gbóó kpáá dũùã̀ bã̀é kpàn.​—Bugi 1 Tímotì 2:4; 1 Jọ́ọ̀n 5:3.