Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Lé Kpẹa Ea Aa Bá Bàrì!

 4 Nu Ge Nò

Jíízọ̀s Níà Mée Ẽ́?

Jíízọ̀s Níà Mée Ẽ́?

1. Dùm Jíízọ̀s beè dààà togó naa vàẹ?

Mónì kà gbò kpãa ní ea náa vaá bà ẹ́ láá bã́ ló Jíízọ̀s é?​—MÁÁTÌÙ 11:29; MÁÀK 10:13-16.

Jíízọ̀s náa bélí gbò nen boo béè kọ ẹlẹẹ̀ bèè ene kà nyómá tóm gbẹá káála be sĩ́ à kalá mèa boo kunùkẽ̀í. (Jọ́ọ̀n 8:23) Ẹlẹẹ̀ túá kà nu e Bàrì beè dèm vaá a beè gbóó nvèè bá mm̀ ge dèm dõòna kà gbò nu. Áá ẹlẹ ní e Jìhóvà beè tú a bá dèmàe vaá à gbóó palà ge bọ́ló gè kolíe “áá kà” Sã́áná Bàrì. (Jọ́ọ̀n 1:14) Bàrì ólò ló bel tenmá gã́ Jíízọ̀s, vó ní ea náa bà kol náe gé “Moǹ bel é.”​—Bugi Próvẹẹ̀b 8:22, 23, 30; Kọ́lọsì 1:15, 16.

2. Éé ní eaè naa kọ Jíízọ̀s á dú bàlà booí é?

Bàrì beè lẹ̀ẹ̀là a Sã́ánáí tẹlẹ bàlà booí. Aẹ̀ naa tení dú ló ge nyaaná a dùm lọl káála vaá nvee gbàà ene kà nvín pá nyáá e bè à gáà sí ló pá gbálà ea dú Júù vaá a bée kọlà Mérì. Vóá, Jíízọ̀s náaè ié tẹ̀ eaẹ̀ bòneé boo kunù kẽ̀í. (Lúùk 1:30-35) Jíízọ̀s beè dú bàlà booí ló (1) gé noomà kà kà bel ea kil ló Bàrì, (2) ge zogè nu dòòmà bá bé eé náa nu ea léémá Bàrì náa bã̀àna tṍó e tàvàlà dìtõ̀ò bẹẹàí sĩ́ (3) nè ge tú a dùm ea gbõomáa “aamái.”​—Bugí Máátìù 20:28.

3. À náàà è ié bii ló ààa ẹ́?

Ààa dú nu e bà kpẽ̀ mm̀ ge aamá nen kọ béè bà náa fẹ́ ẹ. (Ẹ́xọdọ̀s 21:29, 30) Ú nè áná náa beè dũunà bùlà e Bàrì beè ié kilma ló gbò nen. À náàà è nyimáé? Bàrì beè kọ nè Ádàm ea dú túá kà pá gbálàa kọọ̀: beà gá náa vaá à naa nu e Kpá Káí kólíe “pọ́lọ́,” à ẹ́ ú. Vóá, be Ádàm náaè sí pọ́lọ́, ẹlẹ náa gáẹ̀ beè ù. (Jénesìs 2:16, 17; 5:5) Kpá Káí kọ́ọ̀ ú beè bã́ bàlà booí tení dú ló Ádàm, ea náa kọ pọ́lọ́ nè ú á tùlà dénè nen boo béè kọ dénè nen dú  gbò pá nvín Ádàm. Beele gbóò ié bíí ló nu ea gé láá aalái lọl kè bá ú e íè lọ̀l bá Ádàmí.​—Bugi Róm̀ 5:12; 6:23.

Mée gé láá kpẽ̀ nu ààaí naa ní e é dí pọ́ì aa bá ú é? Tṍó e úù, beele kpẽ́è kòm áá beléè pọ́lọ́. Tọ́ọ̀ kà nen e bè naa gbõoma náa gé láá kpẽ̀ kòm ló pọ́lọ́ dõòna gbò.​—Bugi Psalm 49:7-9.

4. Éé ní eaẹ̀ naa vaá à Jíízọ̀s à ù e?

Jíízọ̀s náa bélí beele, aẹ̀ gbõoma. Naa dú bíi kọ à gàẹ́ ú boo béè kọọ̀ náè sĩ́ tọ́ọ̀ kà pọ́lọ̀ belí gbò nvín nen. Tãa béè vó, Jíízọ̀s beè ú boo pọ́lọ̀ dõòna gbò. Bàrì beè zogè kele íb vulè ló gbò nen mm̀ ge lẹ̀ẹ̀là a Sã́áná kọ a ú í boo. Jíízọ̀s beè vùlè nài gé tení dú ló ge gbàn tṍ ló a tẹ̀ vaá ú boo bẹẹ pọ́lọ́.​—Bugi Jọ́ọ̀n 3:16; Róm̀ 5:18, 19.

5. Éé níe Jíízọ̀s gé náa kátogóí é?

Tṍó e Jíízọ̀s beè di bàlà booí, aẹ̀ bó gbò zọ̀ kpá ló, kẽee gbò e ba beè ù nè ge aalá gbò e bà di kè bá tã̀àgã̀. Nu ea náa zógè nu eaẹ́ beè naá dì deè sĩ́ nè gbò nen e bà gbàn tṍ ló Bàrì. (Máátìù 15:30, 31; Jọ́ọ̀n 5:28) Tṍó e Jíízọ̀s ni ú lọ̀l, Bàrì beè kẽeé ẽ naa kọ á di dùm mm̀ nyómá. (1 Pítà 3:18) Lọl tṍóá Jíízọ̀s beè gbóó tõó bá lè Jìhóvà dọ̀ọ̀mà tṍó ea née kpóó kọ á bẹ̀l dú Méné boo zivèkà bàlà booí. (Híbrù 10:12, 13) Kátogóí, Jíízọ̀s dú Méné ea gé bẹ̀l gbàn deè káála, vaá pá a gbò nyoone nvée di e bà gé vee lé kpẹaí tení ló zivèkà bàlà booí.​—Bugi Dányẹ̀l 7:13, 14; Máátìù 24:14.

Pọ́ì ńkem̀ tṍó ã̀ la Jíízọ̀s gé tú a kpóó dì belí Méné nvèè mà kùbmà ló mòn tã̀àgã̀ nè gbò ea gé nveè tã̀àgã̀. Kọ̀láá nen ea dẹlẹ nyíé boo Jíízọ̀s vaá gbànee tṍ ló é ie dùm mm̀ páladaìs ea é di boo kunù kẽ̀í.​—Bugi Psalm 37:9-11.